Noguer i Barceló, Pere

Vist: 3013
Cognoms i Nom:

 PERE NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 14-3-1646  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
 Maria Comellas i Vilar, filla i hereva universal de Jerònima Comellas i del Honorable Josep Vilar, d'Avinyonet.  
Data de Casament:
 C.M. 3-9-1671, notari Pere Ribas, de Besalú  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Filla 11-10-1674 Paula Noguer i Comellas (major), casada amb Miquel Puig i de Bruguer i Piferrer † Vilaür 1706
Filla 11-2-1677 Maria Àngela Noguer i Comellas, casada amb Joan Bellsolar, de Lligordà † 25-3-1743
Fill 9-4-1679 Felicià Noguer i Comellas, hereu del Noguer de Segueró † 22-12-1753
Fill 10-3-1681 Francisco Noguer i Comellas † 24-10-1749
Filla 17-10-1683 Anna Maria Noguer i Comellas † 4-6-1710 donzella
Filla 22-1-1686 Úrsula Noguer i Comellas † de poca edat
Fill 10-8-1688 Domingo Noguer i Comellas † minyó
Fill 15-4-1691 Isidre Noguer i Comellas, sacerdot † 21-10-1752
Fill 15-2-1693 Josep Noguer i Comellas † 5-6-1741, fadrí
Filla 1696 Paula Noguer i Comellas (menor), casada amb Silvestre Bellsolar, de Lligordà † 16-3-1726 a Lligordà
Filla 11-1-1699 Eugènia Noguer i Comellas, casada amb Joan Guixeres, de Campmajor † 30-4-1749
 
Data Defunció: 
 29-4-1729  
Lloc de Defunció:
 Segueró  
Notes:

Hereu de el Noguer de Segueró

Pel seu matrimoni amb la pubilla Comellas d'Avinyonet, agregà a Can Noguer la Casa Comellas amb la seva hisenda, la qual consistia en aquesta important heretat, dita la Torre d'Avinyonet, en el mas Heras de Fortià i en el Terçó de Taravaus. La Casa Comellas, era també antiquíssima i es troba notícia de dotze hereters abans que s'agregués a Can Noguer. Pere Noguer, a més d'haver deixat també moltes sumes de diner a censal, comprà quatre peces de terra més a Segueró i permutà el mas Camps de Maià amb el mas Canet de Segueró, el 6-5-1716, davant el notari Tomàs Vila, de Besalú.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)