Mas Rabassers de Dalt

Vist: 632

El mas Rabassers de Dalt, esmentat també com a mas Verdaguer, està situat al bell mig del cap de Creus, a l'antic terme de Sant Baldiri, ocupa una minúscula planura a llevant del puig Alt.

Apareix esmentat en un capbreu de Sant Pere de Rodes de l'any 1420 com a cortal amb 30 vessanes de terra que pertanyia a Pere Sartorius de les Rieras, pagès de Sant Esteve de la Mata. Dos segles després consta a nom de la família Verdaguer, natural i resident a Cadaqués, que durant moltes generacions anà traspassant el mas de pares a fills i deixant ramats a cura de pastors de Setcases. L'any 1712, el descendent Carles Verdaguer mantingué un curiós enfrontament amb l'abat de Sant Pere de Rodes, que cada any li reclamava un quinzé de les ovelles o dels cabrits nascuts a l'heretat, exigència que aquell evitava traslladant el bestiar a l'immediat terme de Cadaqués. Aquesta repetida estratègia li durà poc temps, ja que un dia el batlle de l'abat, Pere Pau Margarits, el sorprengué pasturant dins el terme monàstic de Sant Baldiri i li penyorà o retingué tot el ramat; li cobrà en espècies, és a dir, cabrits, fins aquell moment. L'any 1744 el seu fill, Jacint Prats Verdaguer, pagès de Cadaqués, vengué l'heretat al negociant Isidre Puig, i d'ell passà als consorts Francisco Borrell i Josefa Pell de Cadaqués, que també l'arrendaren a diversos masovers1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)