Mas Vell

Vist: 443

El mas Vell, pertanyent a l'antic terme de Sant Baldiri, s'adscrigué l'any 1778 al  Port de la Selva, municipi recntment creat llavors. El mas es troba en un petit replà sobre el marge oriental de la riera de Taballera, en una situació equidistant entre els masos Paltré i Alfaras. El mas Vell disposava de més de 470 vessanes d'extensió, bona part de les quals afrontaven amb el mar.

L'any 1574 Esteve Marés de la Selva de Mar el vengué a Esteve Batlle de Cadaqués. El mateix escrit informa que afrontava a orient en part amb el mar, en part amb una riera, mitjançant terres de la pubilla Verdaguer, i en part amb un camí que menava a una font, o port, dita Culassa (cala Portaló); i a tramuntana, amb terres de la Fangal i Romagós, pertinences de la pubilla Alberta1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)