Documents

Donació d'Antic Guerau Armengol, de Sant Medir, a favor de Pere Vendrell, de Taialà, del mas Bosc, de Raset - Pergamins Aj. Girona - (28 gener 1521)

Vist: 1415
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (28/1/1521)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (28/1/1521)

28 de gener de 1521

Donació inter vivos atorgada per Antic Guerau Armengol, de Sant Medir, fill de Gaspar Armengol i de la seva esposa Iolanda, difunts, heretat per raó del seu matrimoni amb Elionor (setembre de 1499), a favor de Pere Vendrell, de la parròquia de Taialà, el seu germà, del mas Bosc, situat al veïnat de Raset de Cervià, amb les seves terres, honors, possessions i drets. L’atorgant el tenia per successió de la seva mare Iolanda, filla de Narcís Vendrell i de la seva esposa Miquela, de Taialà, senyora útil del mas. Iolanda l’havia rebut per donació de l’esmentada Miquela i del seu germà Pere Vendrell en el moment de les seves núpcies amb Gaspar Armengol. El 20 de novembre de 1498, Gaspar i Iolanda havien fet donació de l’esmentat mas a Pere Carabús, de Cervià, i a la seva esposa Caterina, germana de Iolanda, amb la condició que si Caterina moria sense fills o aquests no arribaven a l’edat de testar, retornés a la donant o a qui aquesta disposés. Després de la mort de Caterina, havia passat a Antic Guerau, com a successor de la seva mare. Elionor, esposa d’Antic Guerau i Gaspar Armengol, fill de l’esmentada Elionor i l’atorgant, ho aproven.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die lune vicessima octava mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.

Notari:
Gaspar Barrot, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 449 × 442 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)