Documents

Capítols Matrimonials d'Antònia, filla de Joan Carabús, pagès de Cervià, amb Simó Cervià, fuster de Saus - Pergamins Aj. Girona - (27 desembre 1591)

Vist: 1538
Pergamins Ajuntament de Girona. Capítols Matrimonials (27/12/1591)
Pergamins Ajuntament de Girona. Capítols Matrimonials (27/12/1591)

27 de desembre de 1591

Capitulacions matrimonials d’Antònia, donzella, filla de Joan Carabús, pagès i militar de la parròquia de Cervià, vegueria de Girona, i la seva esposa Antònia, amb Simó Cervià, fuster de Saus, habitant del mas Cervià de Palol de Revardit. Joan Carabús fa donació inter vivos a la seva filla d’un quadre de terra situat al veïnat de Raset, de la parròquia de Cervià, de mitja vessana d’extensió, on promet fer-hi construir una casa habitable de set per sis canes de superfície en el termini d’un any i mig. A orient, afronta amb la casa d’en Cabanyer, a migdia, amb un casal derruït mitjançant camí que va a la capella de Sant Cristòfol, a occident, amb l’honor de l’esmentat Cabanyer, mitjançant camí, i a cerç, amb el camí reial. També li dóna els vestits i joies personals i una arca de fusta amb pany i clau. Si moria sense descendència o aquesta no arribava a l’edat de testar, haurien de tornar al donant o al seu hereu, a excepció de 33 lliures, 6 sous i 8 diners barcelonesos amb els quals podria testar. Antònia constitueix aquests béns en dot al seu futur marit el qual li lliura com a donació propter nuptias una quantitat equivalent dels seus. Per garantir la restitució del dot obliga tots i cadascun dels seus béns i es compromet a retornar-lo amb els mateixos pagaments i terminis amb què hagués estat rebut. Es tornarien els vestits i joies de l’esmentada Antònia llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d’or, plata, perles o altres que ell li hagués ofert.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die festo Sancti Ioannis vigesima septima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo primo.

Notari:
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 392 × 320 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)