Documents

Lliurament de possessió d'Anna Julià a favor de Joan Carabús, d'una peça de terra al veïnat de Raset de Cervià - Pergamins Aj. Girona - (24 febrer 1608)

Vist: 1377
Pergamins Ajuntament de Giron Lliurament de possessió (24/2/1608)
Pergamins Ajuntament de Giron Lliurament de possessió (24/2/1608)

24 de febrer de 1608

Lliurament de possessió atorgada per Anna Julià, vídua de Jaume Julià, senyor útil i propietari del mas Julià del veïnat de Raset de Cervià, i Miquel Julià, llur fill, a favor de Joan Carabús i del seu fill Joan, pagesos de Cervià, d’una peça de terra conreada del mas Julià, situada al veïnat esmentat, al lloc anomenat pla de Sant Cristòfol, d’una vessana d’extensió. A orient, afronta amb l’honor dels compradors i amb la de Miquel Torrent, abans del mas Marcó, a migdia, amb l’honor de Baudili Marcó, àlies Joana, a occident, amb l’honor de Miquel Torrent que fou del mas Marcó, i a cerç, amb l’honor dels compradors. El lliurament es fa davant de Dalmau Collferrer, escrivà substitut de Joan Faixat, i dels testimonis Miquel Ametlló, pagès de Raset, i Jaume Bres, treballador del mateix veïnat.

Datació original:
Que fuerunt acta in vicinatu de Raseto dicte parrochie de Cerviano anno mense die et loco quibus supra [vigesima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo].

Notari:
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 199 × 328 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)