Documents

Donació de Berenat Vendrell de Taialà i la seva germana Caterina, vídua Carabús, a favor d'Isabel, filla del donant, del Mas Bosc de Raset - Pergamins Aj. Girona - (4 gener 1508)

Vist: 1530
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (4/1/1508)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (4/1/1508)

4 de gener de 1508

Donació atorgada per Bernat Vendrell, senyor útil del mas Vendrell de la parròquia de Taialà, i Caterina, germana seva, vídua de Pere Carabús, de la parròquia de Cervià, a favor d’Isabel, filla del donant i de la seva esposa Joana, amb motiu de les seves núpcies amb [...] Monjo, teixidor de draps de llana de Girona, fill del difunt Pere Monjo, teixidor de draps de llana de la mateixa ciutat, i de Margarida, la seva esposa. Li dóna la part que li pertoca de l’heretat i llegítima paterna i materna i dels béns i drets que foren de Miquela, esposa de Narcís Vendrell, de la parròquia de Taialà, mare dels donants, és a dir, tot el mas Bosc, que havia pertangut a Miquela, situat al veïnat de Raset, parròquia de Cervià, amb les seves terres, honors i possessions. Bernat Vendrell l’havia heretat de la seva mare i n’havia fet donació a la seva germana, per raó del seu matrimoni, amb la clàusula que si moria sense fills havia de retornar al donant. Caterina, vídua i sense fills, fa donació a la seva neboda de tots i cadascun dels seus béns, que inclouen el mas Bosc, donació que es farà efectiva després de la seva mort. Si Isabel moria sense fills o aquests no arribaven a l’edat de testar, aquests béns haurien de tornar a la donant o als hereus del mas Vendrell, a excepció de 20 lliures que podria retenir per testar. Caterina reté durant la seva vida la possessió del mas Bosc i el dret de poder testar dels béns del mas fins al valor de 30 lliures. Isabel accepta la donació i Bernat, fill de Bernat Vendrell, hereu del seu pare, la consent.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo.

Notari:
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 416 × 524 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)