Documents

Donació de Magdalena Carabús, de Cervià, afavor de la seva filla Anna - Pergamins Aj. Girona - (22 abril 1649)

Vist: 1379
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (22/4/1649)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (22/4/1649)

22 d'abril de 1649

Donació inter vivos atorgada per Magdalena Carabús, vídua de [...] Carabús, pagès de Cervià, a favor de la seva filla Anna, per raó del seu matrimoni amb Antoni Joana, pagès del veïnat de Raset de la mateixa parròquia, fill legítim de Guerau Joana, pagès, i de la seva esposa Margarida, de 425 lliures barceloneses, dues arques de fusta de noguer amb claus i tanques i els vestits i joies que li pertanyien. Si la donatària moria sense descendència legítima o aquesta no arribava a l’edat de testat, els béns haurien de tornar a la donant o a qui ella disposés a excepció de la meitat de les esmentades 425 lliures amb la qual podria testar.

Datació original:
Actum est hoc Gerundae die vigesima secunda mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono.

Notari:
Josep Miquel Mascort, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 248 × 193 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)