Documents

Capitulacions Matrimonials entre Baudili Cabanyer del veïnat de Raset Cervià amb Anna Salvador d'Ullà - Pergamins Aj. Girona - (3 gener 1584)

Vist: 1401
Pergamins Ajuntament de Girona. Capitulacions Matrimonials (3/1/1584)
Pergamins Ajuntament de Girona. Capitulacions Matrimonials (3/1/1584)

3 de gener de 1584

Capitulacions matrimonials entre Baudili Cabanyer, pagès natural del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, amb Anna Salvador, donzella, filla legítima i natural de Joan Salvador, pagès d’Ullà, i de la seva esposa Miquela, hereva dels béns del seu pare. Baudili, amb consell i voluntat d’amics i parents, aporta com a aixovar 300 lliures de moneda barcelonesa, i Anna, amb consell i voluntat de Llàtzer Pastell, pagès de Torroella de Montgrí, el seu curador, de Montserrat T[...] i Jeroni Pagès, de Torroella, i altres parents i amics, li lliura una quantitat equivalent dels seus béns. Per restituir l’aixovar obliga tots i cadascun dels seus béns i drets i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut. També es tornarien els vestits, armes i arnesos de l’esmentat Baudili. En cas de separació els milloraments en els béns d’Anna es repartirien entre els dos cònjuges. Per aquesta raó, Anna havia d’ordenar un inventari de tots els béns que aportava al matrimoni.

Datació original:
Actum est hoc in villa Turricelle de Montegrino die tertia mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.

Notari:
Jaume Batlle, notari públic per autoritat apostòlica i reial, regent de la notaria de Torroella de Montgrí per Antic Sarriera i de Pons, donzell, el seu senyor útil.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 297 × 340 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)