Documents

Venda censal d'Antoni Cervià, de Girona, a favor d'Antònia, esposa de Pre Vives Als.Carabús, de Cervià - Pergamins Aj. Girona - (24 maig 1484)

Vist: 1536
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda censal i àpoca (24/05/1484)
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda censal i àpoca (24/05/1484)

24 de maig de 1484

Venda de censal atorgada per Antoni Cervià, paraire de draps de llana de Girona, hereu universal del difunt Pere Cervià, fabre de Cervià, a causa de la mort de Pere Cervià, el seu germà (testament de 23 d’agost de 1465), a favor d’Antònia, esposa de Pere Vives, àlies Carabús, també de Cervià, d’un censal de 8 sous i 9 diners de pensió anual i 6 lliures barceloneses de preu que li prestaven el difunt Francesc Bosc, del veïnat de Raset de Cervià, com a principal, Guillem Falgós i Gaspar Marquès, de Cervià, i Narcís Vendrell, de Taialà, com a fidejussors, i els seus successors.

Segueix àpoca.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto.

Notari:
Jaume de Bell-lloc, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 2 Manuscrit, Pergamí, 476 × 404 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)