Documents

Donació de Miquela, vídua de Narcís vendrell, de Taialà, senyora del mas Bosc de Raset a favor de la seva filla Violant, del mas Bosc - Pergamins Aj. Girona - (20 gener 1474)

Vist: 1466
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (20/1/1474)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (20/1/1474)

20 de gener de 1474

Donació inter vivos atorgada per Miquela, vídua de Narcís Vendrell, de la parròquia de Taialà, senyora útil i propietària del mas Bosc del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, i Pere Bernat Vendrell, fill dels esmentats cònjuges, a favor de Violant, filla i germana dels anteriors, per raó del seu matrimoni amb [...] i en concepte d’heretat i llegítima paterna, materna i altres drets, del mas Bosc, amb casa, terres, honors i possessions. Posat cas que la donatària morís sense fills o aquests no arribessin a l’edat de testar, els esmentats béns haurien de tornar a Pere Bernat Vendrell o els seus descendents a excepció d’una quantitat de diners per poder testar. Si la donant no podia viure amb el seu fill en el mas Vendrell, es reserva la possibilitat d’anar a viure al mas Bosc amb la seva filla i marit. Aquests l’haurien de proveir de tot el que li calgués.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.

Notari:
Gaspar Barrot, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de les escriptures del notari Nicolau Roca, també difunt.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 197 × 367 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)