Documents

Venda a carta de gràcia i àpoca atorgada per Anna Julià a favor de Joan Carabús, d'una peça de terra al veïnat de Raset de Cervià - Pergamins Aj. Girona - (24 febrer 1608)

Vist: 1375
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda a carta de gràcia i àpoca (24/2/1608)
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda a carta de gràcia i àpoca (24/2/1608)

24 de febrer de 1608

Venda a carta de gràcia atorgada per Anna Julià, vídua de Jaume Julià, pagès, senyor útil del mas Julià del veïnat de Raset de Cervià, i Miquel Julià, llur fill i hereu, a favor de Joan Carabús i del seu fill i hereu Joan, pagesos i cavallers de Cervià, d’una peça de terra del mas Julià situada al veïnat de Raset, al lloc anomenat la feixa del pla de Sant Cristòfol, de quinze vessanes d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del comprador i amb la de Miquel Torrent que havia estat del mas Marcó, a migdia, amb l’honor de Baudili Marcó, àlies Joana, a occident, amb l’honor de Miquel Torrent que havia estat del mas Marcó del veïnat de Raset, i a cerç, amb l’honor dels compradors. El preu és de 20 lliures barceloneses rebudes en presència de Dalmau Collferrer, escrivà jurat de Girona. Se salva el dret i domini directe de Miquel Vinyals, pagès de Flaçà, a qui haurien de pagar un foriscapi de 3 sous per lliura. El motiu de la venda és pagar el dot de Maria, esposa de Joan [...], pagès de Cervià, filla i germana dels atorgants. El dia u de març del mateix any, l’esmentat Miquel Vinyals lloa la venda i rep 3 lliures barceloneses de Joan Carabús.

Segueix àpoca.

Datació original:
Actum est hoc in dictu vicinatu de Raseto dicte parroquie de Cerviano dicte vicarie Gerunde die vigesima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo.

Notari:
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 2 Manuscrit, Pergamí, 420 × 341 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)