Documents

Testament de Magdalena Carabús senyora del mas Carabús de Cervià - Pergamins Aj. Girona - (21 juliol 1631)

Vist: 1443
Pergamins Ajuntament de Girona. Testament (21/7/1631)
Pergamins Ajuntament de Girona. Testament (21/7/1631)

21 de juliol de 1631

Testament de Magdalena Carabús, esposa de Joan Moret i Carabús, pagès de Cervià, senyora útil i propietària del mas Carabús de Cervià, filla del difunt Joan Carabús i Llobet, pagès de l’esmentada parròquia, i de la seva esposa Marianna Carabús i Marimon, difunta. Escull com a marmessors el rector de l’església parroquial de Cervià, el seu espòs Joan Moret i Carabús, el seu sogre Pere Moret, Joan Mijà, paraire, i Antoni Armengol, pagès de Cervià. Mana ser enterrada al vas de la casa Carabús de l’església parroquial de Cervià amb els seus pares. Deixa diners per a misses a l’esmentada església i a l’església del monestir de Nostra Senyora de Cervià, a les confraries del Sant Sacrament, del Santíssim Nom de Jesús i de Nostra Senyora del Roser, per a les torxes i els ciris de l’església de Cervià, per als que toquin les campanes en el seu enterrament i per al prevere que l’ajudi a ben morir, a la capella de Sant Narcís de l’església de Sant Feliu de Girona, per a misses, i a l’altar de Nostra Senyora del Roser de l’església de Sant Domènec de Girona, per a misses. També ordena donar caritat als habitants de la parròquia de Cervià i del veïnat de Raset. Nomena com a usufructuari dels seus béns el seu marit Joan Moret i Carabús, de per vida. Dóna diners a Margarida, donzella, filla de Bosc Colomer, que treballà com a serventa a casa seva, per quan es casi, i als fills i filles de la testadora. Nomena com a hereu universal Joan Carabús, fill seu i de dit Joan Moret, i com a substituts els altres fills barons que tingui i, en cas de no tenir-ne més, les seves filles Maria, Anna Helena o altres filles que pogués tenir i, en cas d’absència de fills, el seu marit.

Datació original:
Actum est hoc testamentum et per dicta testatrice laudatum concensum et firmatum in dicta parrochia de Cerviano intus quandam cameram domus dicte testatricis die vigesima prima mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo.

Notari:
Pere Vinyoles, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 567 × 369 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)