Documents

Venda censal d'antoni Pagès, de Sant Jordi Desvalls, a favor d'Antònia, vídua de Pere Vives Als.Carabús de Cervià - Pergamins Aj. Girona - (20 novembre 1487)

Vist: 1519
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda censal i àpoca (20/11/1487)
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda censal i àpoca (20/11/1487)

20 de novembre de 1487

Venda de censal atorgada per Antoni Pagès, paraire de draps de llana de Sant Jordi Desvalls, fill i hereu de Bernat Pagès, habitant de Gaüses, i Carles Pagès, paraire de draps de llana del mateix terme, fill de l’esmentat Antoni, heretat per raó de matrimoni, a favor d’Antònia, vídua de Pere Vives, àlies Carabús, de Cervià. Li venen un censal de 5 sous barcelonesos de tern de pensió anual i 100 sous de preu que Francesc Bosc, del veïnat de Raset de Cervià, i la seva esposa Antònia com a principals vengueren a Bernat Pagès el 22 de febrer de 1438. El preu és de 100 sous barcelonesos de tern.

Segueix àpoca.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde vicesima mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

Notari:
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 2 Manuscrit, Pergamí, 650 × 361 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)