Documents

Definició atorgada per Andreu Camps, procurador de Joan Ravert, cambrer de Santa Maria d'Ullà, a favor de Joan Carabús, dels deutes d'una peça de terra situada a Raset - Pergamins Aj. Girona - (3 octubre 1596)

Vist: 1451
Pergamins Ajuntament de Girona. Definició (3/10/1596)
Pergamins Ajuntament de Girona. Definició (3/10/1596)

3 d'octubre de 1596

Definició atorgada per Andreu Camps, doctor en tots dos drets, com a procurador del reverend Joan Ravert, cambrer del monestir de Santa Maria d’Ullà (procura de 8 de gener de 1593 en poder de Pere Mir, notari de Girona), a favor de Joan Carabús, senyor útil i propietari del mas Carabús i les seves honors situat a la parròquia de Cervià, de tots els deutes que tingui fins al dia d’avui pel que presta per una peça de terra situada al veïnat de Raset, parròquia de Cervià, al lloc anomenat d’antic Portell i després Camp Gran, de tres vessanes i mitja d’extensió. Aquesta terra fou del difunt Joan Monjo, teixidor de llana de Cervià, senyor útil i propietari del mas Carabús (capbrevació de 10 d’abril de 1532 en poder de Pere Garbí, notari de Girona). A orient, afronta amb una altra honor de l’esmentat Carabús que fou del mas Bosc, a migdia, amb l’honor de Guerau Torrent, que fou d’en Borrell i amb l’honor d’en Gou, a occident, amb l’honor del mas Gou, i a cerç, amb el camí reial que va de Cervià a Roses. L’atorgant reconeix que ha rebut 3 lliures de moneda barcelonesa.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die iovis tertia mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto.

Notari:
Miquel Vila, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 258 × 192 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)