Mas Dalmau

Vist: 2028

Anomenat també "cal Curt".

El 4 d'agost de 1578, es troba documentat "en Dalmau", a la capbrevació del mas Pi de la parròquia de Vilablareix feta pels tutors i curadors dels pubills Pins en favor de la Comanda d'Aiguaviva. i també trobem l'honor del mas Dalmau en una capbravació similar de l'any 1610. El 1669 surt documentat el mas Dalmau que poseeix la dita Goytona, vídua de Cassà de la Selva. Al segle XVIII canvia de masovers diverses vegades, segons els rebuts conservats: "tinch rebut de Francesc Mestres masover del mas Dalmau de Vilablareix 4 lliures", "He rebut de Joan Rabasseda/Rabaseda masover del mas Dalmau", "Isidro Estanyol [masover] per rahó del mas Dalmau", "He rebut de Joseph Vilar masover del mas Dalmau", però continua pertanyent als Güitó de Cassà de la Selva. "He rebut de Joseph Güitó Sr, del mas Dalmau de Vilablareix", "mas Dalmau d'en Guyto". Encara els amos actuals recorden haver pagat una quantitat per redimir-se a una tal Gúitó de Cassà1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)