Mas de Maçana de Mont

Vist: 3234

Anomenat també "La Massana" o "La Maçana", és una masia situada al pla de Vilablareix, a la vora del camí d'anar a l'església i prop de la carretera que hi mena1.

Des de 1371 fins al segle XV, la monarquia tenia establert el dret de regar amb l'aigua de la riera Maçana, a canvi d'un petit cens de 12 diners, a Guillem de Maçana de Mont de Vilablareix, el qual s'anomenava "batlle de ça Maçana"2.

Com a batlle, s'encarregava de regular l'ús que en feien els regants del Pla de Salt2.

En el capbreu de 1415 consta: "Guillelmus massana demont parrochie de Vilablarexio baiulus de ça massana dicte parrochie.... totam illam aquam cuiusdam fontis vivi qui oritur in loco vocato ferregenal de sa massana et discurrit in torrente vocato de ça massana al. vocato Altimir". (Arxiu de la Corona d'Aragó, Batllia General de Catalunya, classe 6ª B.1., reg 589, foli 80 (26/04/1371), foli 8v (12/08/1393) i classe 2ª B.c., reg. 175, foli 18, capbreu del 16/11/1415)2

El trobem documentat l'any 1708 com al "mas de la Maçana", el 1739 com "la Massana", pertanyent a Agustí Gibert de Girona i té Josep Vilar com a masover. El 1763 té el mateix propietari, però el masover és Julià Civila, pagès. El 1806/7 "La Massana" pertany a la casa Miró1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader
2 Llibre Societat i economia a Salt a la Baixa Edat Mitjana" de Lídia Donat Pérez

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)