Mas Civila

Vist: 1003

Conegut també actualment com "Can Pere Màrtir". Consten les dos denominacions en les escriptures de 1739. "Casa Civila, d'Antoni Civila, llaurador propietari" consta en el Catastro del lugar de Vilablareix del Corregimiento de Gerona. Segurament es tracta també del "Mas Tarragona", per la seva situació i el fet que Miquel Sivilla hi surt com a propietari1.

L'any 1352 trobem documentat com a antropònim "Terrachona" de Madrencs. El 1541 ja figura com a mas: "Roch tarragona de madrenchs" propietari del mas "tarragona de madrenchs" en aquest document, s'hi inclou un dibuix del mas "Tarragona de Madrenchs" (A vegades escrit "Terragona") en que té el "Riu de Güell" a sol ixent1

L'antropònim ja es troba documentat en un pergamí de la Pia Almoina de l'any 1568: Miquel Sivilla, propietari del mas Tarragona de Vilablareix i filla de Benet Sivilla, mercader, en que ven a Jeroni Batlla, prepòsit de l'Almoina, el dret de lluir un cens sobre aquest mas. També en un foli de l'Arxiu de la Catedral de Girona de l'any 1589, consta Miquel Civila, pagès de Vilablareix. També a l'Arxiu de la Catedral de Girona surt esmentat el 1593, el 1607 i el 1610. A l'índex de contribuents de la Catedral de Girona dels anys 1769 i 1788 hi consta en Menna Civila. I aquest Menna Civila, pagès de Vilablareix, també surt en una Sentència Arbitral de l'any 1787, conservada a l'Arxiu del Mas Pi1.

La casa és del segle XVII. Hi ha una capella, amb l'any 1798, esculpit a la llinda, la qual diuen que era dedicada a Sant Pere Màrtir, tancada al culte des de començament del segle XX1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)