Noguer, Pere (1565)

Vist: 5713
Cognoms i Nom:

 PERE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Noguer Batlle
 
Mare:
 Antiga  
Espós /Esposa:
 Antiga Creus de Mont, filla d'Esteve Creus, de Navata  
Data de Casament:
 C.M. 8-4-1565, Not.Miquel Oliveras, de Navata  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Felicià Noguer Creus, casat amb Anna Cases, hereu del Noguer de Segueró, C.M. 8-10-1591  
Filla   Antònia Noguer Creus, casada amb Lluís Matamala, vidu de Vilavenut, C.M. 4-5-1586  
Filla   Margarida Noguer Creus, casada amb Gaspar Matamala, fill de Lluís Matamala, de Vilavenut. C.M. 4-5-1586 † 20-8-1635
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta com a Inquisidor del Tribunal del Sant Ofici el 2 de maig de 1590.1

Amb ell s’inicià pròpiament la sèrie dels grans hereus de la Casa. Engrandí els edificis de Can Noguer, fent de bell nou tota la cambra de la sala, la qual segons tradició li costà 100 ducats. També millorà considerablement el patrimoni, puix que a més de dues peces de terra a la parròquia de Segueró, comprà quatre heretats, dos terçons i un delme. Les heretats foren les següents: El Mas Junyà del veinat de Baseia, parròquia de Ciurana, per 77 lliures, a Joan Berenguer de Palau de Santa Eulàlia, el 21 de setembre de 1575, davant el Notari Jaume Clapés de Castelló d’Empúries. El Mas Camps de Sant Martí Sasserra, per 755 lliures per execució de la Cort Reial de Besalú, el 13 de gener de 1589, davant el Notari Pere Pau Soler de Besalú. El Mas Aimerich també de Sant Martí Saserra per 210 lliures per execució de la mateixa Cort el 16 de maig de 1600 i pel mateix Notari. I el Mas Not de Segueró per 230 lliures, també per execució de la dita Cort el dia 19 de novembre de 1615, davant el Notari Pere Cruell de Besalú. Els terçons foren els següents: El de la parròquia de Toralles per 300 lliures a Joan Enfos de Besalú, el 8 de maig de 1609 danvat el Notari Pere Pau Soler de la Mateixa Vila, i el de Vilamacolum a Jerònima Ribas, muller del difunt Felip Ribas i de Terrades, donzell de Madremanya, per 280 lliures el 20 de febrer de 1612, davant el Notari Rafael Albert de Girona. Comprà també l’estadi o Castell de Segueró, juntament amb les seves terres, honors i possessions, així com el delme universal d’aquell lloc, amb la qual compra fineix la casa de Cavallers de Segueró de remota antiguitat1.

A més a més dels esmentats progressos el mencionat Honorable Pere Noguer, deixà censals i violaris per valor de 2000 lliures i la fundació a l’església parròquial de Segueró d’una missa perpètua, cada setmana, en sufragi de la seva ànima i dels seus passats. A Besalú, el dia 28 de gener de 1582, es crea un censal per Miquel Mora a Pere Noguer de Segueró, que posseeix el Mas Banyils de Sales de Llierca2.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú
2 Dada extreta de la Descripcció dels Pergamins de l’Arxiu Cruylles-Peratallada, Arxiu Històric Provincial de Girona, núm.950(0)

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)