Vidal Salvanera i Dalmau, Josep

Vist: 3246
Cognoms i Nom:

JOSEP VIDAL SALVANERA I DALMAU

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
Francesc Vidal Salvanera i Dalmau  
Mare:
Maria Àngela Vilar
 
Espós /Esposa:
Maria de Batlle Jutge (1), primeres núpcies  
Data de Casament:
 C.M. 11-4-1687  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill      
 
Espós /Esposa:
Cecília Corominas (2), segones núpcies  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill      
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol.1

El dia 11 d’abril de 1687 es signen els Capitols Matrimonials de Josep Vidal Salvanera i Dalmau, jove pagès, fill de Francesc Vidal Salvanera i Dalmau, pagès, Senyor útil i propietari del Mas Salvanera de Segueró, i de Mariàngela, amb Maria Batlle, donzella, filla de Josep Batlle, Senyor útil i propietari del Mas Batlle de Creixell, i de Francesca, signa com a testimoni el Magnífic Pere Noguer i Cases de Segueró; hi signa el Reverent Jaume Jutge, major de dies, Beneficiat de Taravaus, oncle de Maria Batlle; les àpoques d’aquests Capitols Matrimonials les signen Francesc Vidal i Salvanera i Josep Cremadells i Salvanera, pagès d’Albons. El 19 de desembre de 1688 Francesc Vidal i Salvanera i Josep el seu fill primogenit, signen àpoca i lluició d’un censal. El mateix dia Josep Batlle de Creixell fa una revenda. (Notaria de Lledó L-130 F-154 i ss., 171 i ss., 807 i 815). El 22 de maig de 1689, Josep Vidal i Salvanera, pagès de Segueró, fill de Francesc Vidal i Salvanera, el qual l’heretà en temps de nùpcies, signa àpoca reconeixent a Josep Batlle, pagès de Creixell, parròquia de Borrassà, son sogre, una part del Dot que li havia de pagar per la seva filla Maria, hi figura que els seus Capitols Matrimonials es signaren davant el mateix notari el dia 11 d’abril de 1687 (Notaria de Lledó L-136 F-197).2

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol
2 Recerca de Xavier Bohigas Bosch

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)