Bibliografia

Dels capbreus al Registre de la Propietat

Vist: 6151

Dels capbreus al Registre de la PropietatDrets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX).

Edició a cura de Rosa Congost

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Fonts, 5
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitària
Girona, 2008
ISBN: 978-84-96742-91-8

Contingut:

Introducció
Més o menys informats, més o menys propietaris.Una mirada diferent a la història de les relacions socials.
Per Rosa Congost

PRIMERA PART - ABANS I DESPRÉS DE GUADALUPE

I-Posar al dia un capbreu: el control de les transaccions de terres del capítol de la Seu de Girona (Vall d'Aro, segles XIV-XV)
Per Lluís To Figueras

II-El dia a dia d'una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l'Almoina del Pa (segles XIV i XV)
Per Rosa Lluch Bramon

III-«Que mostrin els títols...». Una relectura de les reivindicacions remences i de la sentència arbitral de Guadalupe.
Per Rosa Congost, Pere Gifre, Gabriel Jover, Rosa Lluch

IV-«Cap terra sense senyor». Les denunciacions del comte d'Empúries a inicis de l'època moderna.
Per Josep Colls Comas

V-Quins títols i on els guarden?. Els arxius patrimonials, reflex de la dinàmica dels drets de propietat. (segles XVI-XVIII)
Per Pere Gifre Ribas

SEGONA PART - ABANS I DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ LIBERAL

VI- «Para que nadie pueda alegar ignorancia». Els usos de la informació en el procés de tancament de terres: els bans al segle XVIII.
Per Montserrat Pellicer Vilalta

VII Els problemes de la informació en una societat d'antic règim. Els notaris catalans davant la creació del registre d'hipoteques.
Per Sebastià Villalón Barragán.

VIII-Ignorància o mala fe?. El problema de les signatures dels senyors directes catalans (segles XVIII-XIX)
Per Rosa Congost Colomer

IX-Els problemes derivats de la manca d'informació en la construcció de l'estat liberal. La temptació dels batlles de sac.
Per Rosa Congost, Pere Gifre

X-El registre de la propietat i la informació: el miratge de la modernització institucional espanyola (Catalunya, 1861-1950)
Per Ricard García Orallo

Bibliografia

Informació extreta del propi llibre

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )