Lluch Bramon, Rosa

Rosa Lluch Bramon

(Barcelona, 1969) és titular interina d'escola universitària al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Es va llicenciar en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica l'any 1992 a la Universitat de Barcelona amb la tesina titulada Els remences de la Pia Almoina de la Seu de Girona. Fonts per al seu estudi i estudi preliminar, i es va doctorar l'any 2003 a la Universitat de Girona amb la tesi titulada Els remences de l'Almoina de Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV). Va ser becària d'investigació i professora associada a la Universitat de Girona. Els seus estudis se centren en la pagesia de remença als segles XIV i XV, tant pel que fa al que comportava la servitud com a la història agrària en general.

Web: http://www3.udg.edu/ilcc/rosalluch.html

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)