Bibliografia

Els inventaris post-mortem. Una font per a la història econòmica i social.

Vist: 3048

El inventaris post-mortemEls inventaris post-mortem. Una font per a la història econòmica i social.
Edició a cura de Belén Moreno Claverias.
Autors;  Belén Moreno Claverias, Luís Almenar, Rosa Congost, Rosa Ros, Fernando Ramos-Palencia, Daniel Muñoz Navarro, Gérard Béaur.

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Fonts, 8
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitaria
Girona, 2018
ISBN: 978-84-9984-453-4

L'inventari post-mortem pot ser definit com un Ilistat fet davant notari de tots els béns -mobles, immobles i rendes- que conformaven l'herència d'un difunt. Tot i que havien estat utilitzats com a font per a
l'anàisi d'alguns aspectes relacionats amb la història econòmica i social als anys 1970, van viure una empenta sense precedents als anys 1980 i 1990, quan mostraren els seus avantatges per analitzar les
transformacions de les pautes de consum prèvies i paral.leles a la industrialització. Per tal d'analitzar el pes que els canvis en la demanda 'les modes, els gustos, els comportaments dels consumidors-
pogueren tenir en la transformació -modernització, si es vol- dels ordres econòmic o social, els inventaris post-mortem tenen una importàcia fonamental. No hi ha cap altra font que permeti veure les liars, els establiments comercials o els tallers artesanals per dins, que enumeri i descrigui els objectes que hi havia al seu interior i els béns immobles i rendes que configuraven els patrimonis familiars.

Els textos d'aquest volum analitzen críticament aquesta font i presenten els resultats d'algunes recerques portades a terme mitjançant el seu ús. 'Mostren l'extraordinàia riquesa d'informació dels inventaris, alhora que alguns dels seus punts febles que varien en funció del llc i l'època on foren redactats. Conviden, si més no, a apropar-se a aquesta font a tots aquells que encara no la coneguin i a explorar les seves infinites possibilitats als investigadors que vulguin enriquir o completar els resultats de les seves recerques.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)