Documents

Vilabertran-10690309-Acta fundacional de la canònica de Santa Maria de Vilabertran (9 de març de 1069)

Vist: 623
Donació considerada com l'acta fundacional del monestir de Vilabertran. Font: Biblioteca de Catalunya
Donació considerada com l'acta fundacional del monestir de Vilabertran. Font: Biblioteca de Catalunya

Donació que fan Bernat Bernat i Guisla, esposos, Gaufred i Nèvia, esposos, i Gaufred Gaufred i Adalgarda a Déu, a Pere Rigau i als clergues companys seus, del seu alou, que és l'església de Santa Maria de Vilabertran amb les trenta passes al voltant1. Es considera l'acta fundacional de la canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Traducció del text complert:

"Sempre hem de témer un final proper de la nostra vida i hem d’esperar amb sentida sol·licitud l’hora del traspàs de les nostres ànimes de la vida present. Puix que sabem que la fi de la nostra carn mortal no s’allunya pas, sinó que cada dia la tenim més a la vora. Per tant cal saber que, talment com si es tractés d’una permuta, donem al Déu omnipotent els nostres béns terrenals per tal que, després de la mort de la nostra carn, el Déu misericordiós es digni a concedir a les nostres ànimes la glòria del regne celestial. Així, doncs, nosaltres conjuntament, jo, Bernat Bernat, i la meva muller, Guilla, i jo, Bernat Gaufred, i la meva esposa, Nènia, i jo, Gaufred Gaufred, i la meva dona, Adalgarda, volem que sigui conegut i desitgem que sàpiguen això, tant els presents com els futurs, de quina manera, amb l’ajut de Déu, per a la satisfacció de les nostres ànimes, fem donació al mateix Déu omnipotent i a Maria, mare del fill de Déu, d’un alou que és propietat nostra, és a dir, l’església de Santa Maria que tenim al bisbat de Girona, al comtat de Peralada, al lloc anomenat Vilabertran, amb tots els seus vots, oblacions, delmes i primícies, coses que de manera ben agradable concedim a aquesta església, a fi que des d’aquest mateix dia i per sempre ho posseeixi de manera tranquil·la i segura. A tot el volt de l’església, hi donem seixanta passes de terra per al cementiri, a llevant, a migjorn, a ponent i a tramuntana, de manera que cadascuna de les passes tingui set peus legítims. També fem donació de la font que hi ha allí amb totes les seves pertinences. Donem tot això que hem escrit juntament amb els seus límits, amb totes llurs pertinences i amb els camins d’entrada i de sortida. Ho donem i ho transferim a l’autoritat i a la possessió de santa Maria, mare de Déu, en honor de la qual ha estat fundada l’església ja esmentada, de manera que, sense cap objecció, ni cap plet, ni cap reserva per la nostra part, totes aquestes coses que li han estat concedides de manera legítima romanguin per sempre. Que ni nosaltres, els donadors o donadores, ni cap altre senyor, ni ningú que hagi nascut, o que encara hagi de néixer de la nostra família, no tingui cap poder, ni tutela, ni domini en aquest lloc, llevat que sigui per ajudar-lo o per subvenir a les necessitats de les persones que s’hi trobin. Que de tal manera sigui lliure aquesta nostra donació del dret de Santa Maria, que aquesta església i totes les seves adquisicions només tinguin com a dominador, defensor i rector nostre senyor Jesucrist. Per al seu servei nosaltres, els donadors elegim el prevere Pere Rigald, el qual té la facultat de detenir el poder i posseir aquesta església amb totes les seves adquisicions, ell i els seus successors que allí serveixen fidelment el Senyor i la seva mare. Que el mateix Pere sigui el cap i el governador del lloc esmentat, és a dir de l’església i dels clergues que en ella serveixin Déu. Que de la manera més fidel i santa que pugui, d’acord amb la regla, regeixi aquesta església i els qui en ella serveixin el Senyor i els condueixi pel camí de la veritat. Després de la seva mort, concedim als clergues d’aquest lloc la facultat lliure i absoluta per tal que, amb l’ajuda de Déu, proveeixin i elegeixin canònicament qui haurà d’ésser el governador i el rector de l’esmentada església i de tots els qui hi habitin. Que a cap poder mai no sigui permès de proposar algú i que cap clergue no pugui assumir per si mateix el govern d’aquesta església si no ha estat elegit fidelment, d’acord amb la voluntat del Senyor, amb el consentiment dels qui visquin allí. Que així es compleixi per sempre. Que aquesta nostra donació romangui així ferma tal com ha estat escrit més amunt. Tanmateix, que a qualsevol persona que d’alguna manera vingués per oposar-se, o inquietar, o protestar violentament contra aquesta donació, no li sigui de cap profit, sinó que caigui en l’excomunió, fins que ell o els qui haguessin fet això paguin una donació establerta en quatre vegades més, amb tot a favor de l’esmentada església de Santa Maria, i que després d’això aquesta nostra donació romangui ferma i estable, ara i per sempre. Que en tot temps presti la deguda obediència i l’homenatge a la seu de Girona i al seu bisbe.

Aquesta escriptura de donació ha estat feta el dia set dels idus de març de l’any mil seixanta-vuit de l’encarnació del Senyor, indicció VII, el mil cent set de l’era, l’any nou del regnat del rei Felip.

Signatura de Bernat Bernat. Signatura de Guilla. Signatura de Bernat Gausfred. Signatura de Nènia. Signatura de Gausfred, anomenat Bastons. Signatura d’Adalgarda, els quals hem ordenat de fer aquesta escriptura de donació, l’hem signada i hem pregat que la signessin. Signatura de Bernat Bernat Tomàs Paleari. Signatura de Guilla, germana seva. Signatura d’Ermessenda. Signatura de Gausfred Bernat. Signatura de Berenguer Gausfred. Signatura de Galzeran Gausfred. Signatura de Bernat Gaufrid. Signatura d’Arnau Trei. Signatura d’Ermengaud. Signatura de Pere Gausfred. Signatura d’Adelaida, dona. Signatura de Garsenda. Signatura d’Ermengarda, dona. Signatura de Garsenda, dona i muller de Guillem. Signatura de Berenguer Pere, que confirmo i declaro tots els meus poders que tinc o que cal que tingui dintre les ja esmentades seixanta passes, sota la potestat de la santa verge Maria d’aquesta església, de manera que des d’avui i per sempre tingui i posseeixi amb seguretat l’església esmentada, tota la meva herència íntegrament dintre les seixanta passes senyalades. Dalmau, arquebisbe de la santa Església de Narbona, confirmo això. Signatura de Bernat, per la gràcia de Déu bisbe de Barcelona. Berenguer, bisbe de Carcassona. Berenguer, per la gràcia de Déu bisbe de Girona. Signatura de Ponç, comte per la gràcia de Déu, que confirmo aquesta escriptura de donació i tots els meus drets o poders dintre l’esmentada parròquia, declaro i transfereixo a la potestat de l’església abans esmentada. Signatura de Ramon Adalbert Albà. Signatura d’Arnau Pere. Signatura de Garsenda, dona. Qui tots els meus poders o drets que avui tinc o he de tenir en totes les coses abans apuntades, confirmo i determino que estiguin sota la potestat de l’esmentada església de Santa Maria. I a més faig donació a l’anomenada església de la meitat de l’alou que em paga Berenguer Renard, i l’altra meitat la dono a l’església de Santa Maria de Vilanant; aquest alou es troba a Olives. Així mateix. Signatura de Bernat Tomàs Paleari que signo una altra vegada aquesta escriptura de donació i tots els meus poders que tinc o he de tenir dintre les esmentades seixanta passes per qualsevol poder. Signatura de Constanca. Signatura de Guillem Esteve. Signatura d’Esteve. Signatura de Dalmau. Els quals donem i confirmem sota la potestat de l’església de Santa Maria de Vilabertran tots els nostres drets o propietats que tenim o hem de tenir dintre les ja esmentades seixanta passes. Signatura de Rotlenda, dona. Signatura de Gausfred Segari. Signatura d’Arnau Segari. Nosaltres també donem i confirmem a l’església de Santa Maria una peça de terra, és a dir, quatre quarterades, les quals per llevant limiten amb el nostre alou, per cerç igualment, per occident amb la calçada i per l’altra banda amb l’alou de Pere Petit; aquest destre és de set alnes i mig peu. Signatura d’Ecard. Signatura de Gausfred Rodvall. Jo, Bernat, arquebisbe de la seu de Toledo i legat de la santa Església Romana, confirmo i aprovo aquesta carta de donació. Jo, Ponç de Barabastre o bisbe de Roda, confirmo i aprovo aquesta donació. Signatura de Gausfred Bastó, que transfereixo per sempre, de manera total i íntegra, a Santa Maria, tots els delmes i primícies que tinc dintre el terme de Vilabertran. Signatura de Gausfred Cogulla que confirmo la donació damunt dita. Pere, prevere, que el dia i any que figuren més amunt ha escrit aquesta escriptura de donació, de transferències i de resolucions. Jo, Amat, per la gràcia de Déu bisbe d’Ellora i legat de la santa Església Romana, aprovo i confirmo aquesta carta. Guillem arquebisbe, que he senyalat al voltant de l’església i amb creus de terme, per l’autoritat de la santa Església de Girona i del senyor Berenguer, bisbe de la mateixa seu, les seixanta passes eclesiàstiques esmentades més amunt2."

(Trad.: Jordi Vigué i Viñas)

Biblioteca de Catalunya. Perg. 450, Reg. 9722. Còpia: Monumenta, ff. 274-275. 

"Semper metuere debemus sinem instantis vitæ et horam migrationis nostrarum animarum e luce praesenti cum solicitudine præstolari. Scimus namque quia fines nostræ morituræ carnis no elongatur sed quotidie appropinquat nobis. Quapropter sciendum est ut commutando donemus Omnipotenti Deo de nostris terrenis facultatibus ut misericors Dominus post mortem nostrae carnis tribuere dignetur gloriam regni cælestis animabus nostris ob hoc nos insimul in unum ego Bernardus Bernardi et uxor mea Guilla et ego Bernardus Gaufredi et coniux mea Nenia et ego Gaufredus Gaufredi et uxor mea Adalgardis notum esse volumus hoc scire volentibus tam prasentibus quam futuris que quemadmodum Deo favente placentibus animis nostris donamus ipsi Omnipotenti Deo et almæ genitrici filii Dei Mariæ Alodium nostrum proprium id est ipsam ecclesiam Sanctæ Mariæ quam habemus in episcopatu Gerundensi ac in comitatu Petralatensi in loco qui vocatur Vilabertrandi cum omnibus vocis et oblationibus suis et cum omnibus decimis et primitiis quod eidem ecclesiæ gratanter concedimus ut ab hoc die et deinceps quiete et secure ea possideat et in circuitu praedictae ecclesiæ donamus ei LX passus terræ pro cimetterio ab oriente et a meridie ab occasu et aquilone et unusquisque passus habeat VII pedes legitimos. Et donamus et ipsum fontem qui ibidem est cum omnibus suis pertinentiis. Hæc præscripta omnia simul suis affrontationibus et omnibus pertinentiis et cum exitibus et regresibus universis. Donamus et tradimus in ius et potestatem Sanctæ Dei Genitricis Mariæ in cuius honore iam dicta ecclesia est fundata ita ut perenniter absque ullo obiectu et lite sine ulla nostra retinentia maneant hec omnia ei legitime concessa ut neque nos donatores seu donatrices nec ulla potestas nec quisque natus vel qui adhuc ex nostra progenie est nasciturus ullam habeat potestatem vel tutelam seu dominationem in prædicto loco nisi solummodo pro iuvamine eiusdem loci aut in eo degentium et ita sit libera hec nostra donatio in ius Sanctæ Mariæ ut iam dicta ecclesia et eius omnes adquisitiones solum Dominum Nostrum Iesum Christum habeant dominatorem et defensorem atque rectorem et in servitute eius nos praedicti donatores elegimus Petrum Rigualdi presbiterum qui habeat potestatem tenere et possidere eamdem ecclesiam cum omnibus suis adquisitionibus ipse et successores eius qui ibidem fideliter servierint Domino et genitrici eius et idem ipse Petrus sit caput et gubernator iam dicti loci seu praescriptæ ecclesiæ atque clericorum ibidem Deo famulantium qui fideliter et in sanctitate ut melius poterit iam dictam ecclesiam et omnes servientes in ea domino canonice reget et in viam veritatis inducat post cuius decessum clericis eiusdem loci liberam concedimus omnino facultatem ut favente deo canonice ut illum provideant ac eligant qui gubernator et rector sit prædictæ ecclesiæ et omnium inibi habitantium et nulli potentiam liceat umquam aliquem ibi proponere aut alicui clerico regimen huius ecclesiæ sibimet assumere nisi ex consensu omnium fideliter ibi degentium secundum dominum electo. Itaque fiat omni tempore. Hæc vero nostra donatio ita maneat firma sicut superius scriptum est. Quicumque autem contra hanc nostram donationem in aliquot venerit ad minorandum aut inquietandum aut proirrumpendum ad nihilum ei proficiat sed excomunicationi subiaceat donec componat ipse vel ipsi qui hoc fecerint suscriptam donationem in quadruplo cum omni melioratione praelibatæ ecclesiæ Sanctæ Mariæ et postmodum hæc nostra donatio firma et stabilis permaneat hic et in perpetuum. Ita ut Sanctæ suæ sedi gerundensi debitam exhibeat obedientiam et obsequium et episcopo eiusdem sedis omni tempore. Acta hæc scriptura donationis VII idus martii anno millessimo L XVIII ab incarnatione Domini indictione VII. Era millessima C VII anno VIIII regnante Philipo Rege. Sig+num Bernardus Bernardi. Sig+num Guilla. Sig+num Bernardus Gauzefredi. Sig+num Nenia. Sig+num Gauzfredus Gauzefredi qui dicitur Bastom. Sig+num Adalgardis qui hanc scripturam donationis fieri iussimus et firmavimus et firmare rogavimus. Sig+num Bernardus Bernardi Thoma Palearios. Sig+num Guilla soror eius. Sig+num Ermesindis. Signum Gauzfredus Bernardi. Sig+num Berengarius Gauzfredus. Sig+num Galcerandus Gauzefredus. Sig+num Bernardus Gaufridus. Sig+num Arnaldus Treius. Sig+num Ermengaudus. Sig+num Petrus Gauzefredus. Sig+num Adalaiz femina. Sig+num Garsendis. Sig+num Ermengardis femina. Sig+num Garsendis femina uxor Guilellmi. Sig+num Berengarius Petri qui omnes voces meas quas habeo vel habere debeo infra iam dictos LX passus confirmo atque delibero in potestate Sanctae Virginis Mariae iam dicta ecclesiæ ut ab hodierno die et deinceps cum securitate habeat et possideat iam dicta ecclesia omnem meam haereditatem ab integro quam habeo infra iam dictos LX passus. Dalmatius Sanctæ Narbonensis ecclesiæ archi episcopus hoc confirmo. Sig+num Bernardus gratia Dei Barchinonensis episcopus + Berengarius Carcasonensis episcopus + Berengarius Dei Gratia Gerundensis episcopus. Sig+num Pontius gratia Dei Comes qui hanc scripturam donationis confirmo et omnes meos directos vel voces infra iam dicta parochia in iure predictæ ecclesiæ delibero atque transfundo. Sig+num Raimundus Adalberto Albani. Sig+num Arnaldus Petrus. Sig+num Garsendis femina. Qui omnes voces meas vel directos quos hodie habeo vel antea adquirere debeo in supradicta omnia confirmo atque delibero in potestate prædictæ ecclesiæ Santæ Mariæ. Et insuper dono ad iam dictam ecclesiam medietatem alodii quod tollit mihi Berengarius Renardi et aliam medietatem dono ad ecclesiam Sanctæ Mariæ Villæ abundanti et ipsum alodium est in olivas. Item. Sig+num Bernardus Thomas Palearios qui iterum firmo iam dictam scripturam donationis et omnes voces meas quas habeo vel habere debeo infra iam dictos LX passus pro qualicumque voce. Sig+num Constantia. Sig+num Guilelmus Stephanus. Sig+num Stephanus. Sig+num Dalmatius. Qui omnes nostres directos vel hereditates quas habemus vel habere debemus infra iam dictos LX passus donamus et confirmamus in potestate Santæ Mariæ Vilabertrandi. Sig+num Rodlens femina. Sig+num Gauzfredus Segarii. Sig+num Arnaldus Segarii. Nos pariter donamus atque confirmamus ad prædictam ecclesiam Sanctæ Mariæ petia de terra scilicet quarteradas IIII quæ afrontatur de oriente in nostro alodio et de circi similiter et de occidenti in ipsa calciada et ex alia parte in alodio Petri Pett et est ipsum dextrum de septem alnis et med. ped. Sig+num Ecard. Sig+num Gauzfredus Rodvall. Ego Bernardus Toletanæ sedis archiepiscopus et Sanctæ Romanæ Ecclesiæ legatus hanc cartam donationis confirmo et laudo+ego Pontius Barbastae sive Rotas Episcopus hoc donum confirmo et laudo. Sig+num Gauzefredi Bastonis. Qui totum ab integro quidquid primitiarum vel decimarum in confinis Bertrandis villæ possideo almæ Mariæ inaesitanter trado. Sig+num Gauzefredi Cogullas qui supradictam donationem confirmo. Petrus presbiter qui hanc scripturam donationis et traditionis atque deliberationis scripsit et sub die et anno quo supra. + Ego Amatus gratia Dei Ellorenesis episcopus et Sanctæ Romanae Ecclesiae legatus hanc cartam laudo et confirmo + Guilielmus archiepiscopus qui sexaginta supra dictos passus ecclesiastice disposui in circuitu praedictæ ecclesiæ et crucibus termini authoritate Sanctæ Gerundensis Ecclesiæet Domini Berengarii episcopi eiusdem sedis."2

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 36
2 Catalunya Romànica Vol. IX. Jordi Vigué i Viñas

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)