Documents

Venda de dues cases del call per part de Joan Almar a Benet Simó, prevere - Pergamins Aj. Girona - (12 juliol 1492)

Vist: 1374
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (22/2/1494)
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (22/2/1494)

22 de febrer de 1494

Joan Almar, mercader ciutadà de Girona i síndic dels remences, ven a Benet Simó, prevere de la Seu de Girona, dues cases contigües, en franc alou, situades al carrer de Sant Llorenç per 300 lliures. Aquestes cases afronten a l'est amb la casa que fou de Pere Falcó i amb un carreró sense sortida, al sud amb el pati on havia estat la sinagoga o escola vella dels jueus, a l'oest amb la muralla de les Ballesteries i al nord amb la casa que fou d'Albert Falcó i el carreró. Les cases foren confiscades per Jaume Delanau, àlies Arenes, receptor dels béns per raó de crims herètics, al difunt Pere Falcó, convers, condemnat per heretgia.

Inclou àpoca i actes de presa de possessió.

Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona

Col·lecció Ajuntament de Girona

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 459 x 381 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)