Mas Batlle

Vist: 1116
Mas Batlle de la Selva de Mar. Foto:Patrimoni de la Generalitat
Mas Batlle de la Selva de Mar. Foto:Patrimoni de la Generalitat

El Mas Batlle està situat al sud del nucli de la Selva de Mar, en un trencant a mà dreta del camí que puja al mas de l'Estela, en l'indret anomenat del Solà, dintre l'antiga batllia de Sant Romà. Antigament es coneixia com a Mas de l'Esteve Casellas i en l'actualitat també es coneix com el Mas d'en Rahola o Raola.

En el capbreu de la cellereria del monestir de Sant Pere de Rodes del 14 de novembre de 1426, a la parròquia de Sant Esteve de Mata, “Esteve Caselles, àlies Casadalt, de Sant Romà, parròquia de Sant Esteve de Mata, amb el consentiment del seu pare, Pere Caselles, àlies Casadalt, reconeix al cellerer la seva masada des d’antic anomenada Casadalt i les seves pertinences, per la qual es declara home propi de l’abat, amb tots els seus fills i béns mobles i semovents, i també rústic, amasat o abordat, amb l’obligació d’habitar la casa del mas”1.

L'edifici de la masia actual, destinada a residència, és de planta rectangular, amb teulada de dues vessants de teula, distribuïda en dues plantes i amb la façana principal orientada a migdia. A ponent, la casa s'allargà amb un cos rectangular, el qual presenta una àmplia terrassa al nivell del pis. Sota, a la planta baixa, destaca un pòrtic cobert amb voltes de canó i llunetes, bastit amb rebles lligats amb abundant morter de calç, al que s'accedeix a través d'una porta d'arc rebaixat. Al costat, tres arcades de mig punt, actualment transformades en finestres, mitjançant un banc corregut de pedra adossat als murs interns del porticat. Aquestes tres obertures estan bastides amb un doble arc bastit amb lloses de pissarra disposades a sardinell, probablement fruit de l'última rehabilitació. A l'interior del porxo destaca la portalada d'accés a l'interior. És d'arc de mig punt, amb les lloses disposades a sardinell i els muntants bastits amb grans carreus ben escairats. Al costat hi ha una finestra circular amb lloses de pedra disposades a sardinell. A l'extrem nord-oest de la façana destaca un gran portal d'arc rebaixat fet de maons, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben regulars, tot i que restituïts.

La resta d'obertures presents a la construcció també han estat restituïdes. A la façana sud destaca un portal de les mateixes característiques que l'anterior i una obertura rectangular al nivell del pis. De la façana est destaca, al nivell superior, una galeria d'obertures quadrades, totes elles restituïdes. La façana nord presenta les obertures al nivell del primer pis, donat que la planta baixa no existeix en aquesta part de la construcció, pel desnivell del terreny. De l'interior de l'edifici destaca el conjunt de voltes de pedra i morter, amb empremtes de l'entramat de canyís i llates de fusta, a la planta baixa. Al pis, amb sostres de bigues, a la sala gran hi ha una fornícula buida, ornada amb motllures de guix que formen una petxina i, al cim, un frontó peraltat. En origen, els baixos eren destinats a estables i magatzems i el pis a vivenda.

A escassa distància del mas, edificat en un dels desnivells del terreny, hi ha un petit edifici de planta quadrada, identificat com la pallissa, amb la coberta a un sol vessant de teula.

A uns 50 metres al nord-oest del mas, vora el marge esquerre del rec del Solà, hi ha la font. Es troba situada en un dels angles de l'hort, al peu d'unes altes parets seques de contenció del marge, on hi ha la cisterna o dipòsit cobert amb falsa cúpula, i obert per mitjà d'una portella rectangular. L'aigua omple una bassa excavada artificialment a la roca natural. Prop de la font hi ha un safareig rectangular vers migdia i un altre de més grans vers llevant; ambdós bastits amb pedres i lloses escairades2.

1 Els dominis de Sant Pere de Rodes al Cap de Creus, pàg.230, per Arnald Plujà i Sònia Masmartí.
2 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)