Mas Llach

Vist: 4310

El 23 d'agost del 1346, a Sant Sadurní­, davant el notari Bernat Magot, Pere, fill de Bartomeu de Banyeres, de Sant Sadurní­, es fa home propi de Garsendis, ví­dua de Ramon Arnau de Sant Sadurní­, per raó del mas Llach, on s’ha casat.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 76.(ref.1133)

El 12 de maig de 1455, Joan Rovira, fill heretat per núpcies de Guillem Rovira, de Cruïlles; Bernat Bofill i Bernat Gispert, ambdós des Vilar, La Bisbal; Ramon Xatard, vidrier i resident a Fitor; Pere ses Illes, de Rissech; Antònia, esposa de Joan Amich, àlies Planell, possessora del mas Llach de Sant Sadurní; Antoni Vilar, àlies Basset, vidu de Margarida, propietària del mas Basset de Sant Sadurní, com a pare i administrador del seu fill Ponç Basset, hereu de la seva mare; Elisenda, viuda de Pere de Pudevall, de Sant Sadurní, en possessió dels béns del seu marit; Pere Metge de Rissech, Joan Moratell de Sant Sadurní, Joan Bancells de Sant Sadurní, Pere Vinyes de Rissech, i Arnau de Puigmiquel, possessor del mas Llambert de Salelles, Sant Sadurní, capbreven les possessions de terra en domini directe de l'abadessa Francesca de Palau que actua en nom del monestir de Sant Daniel de Girona, ubicades a Cruïlles, Sant Sadurní i Fitor, al procurador Guillem Capmany (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1261.1-5).

Informació extreta de:Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona
Arxiu del monestir de Sant Daniel, de Girona. DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )