Mas Basset

Vist: 4463

Surt esmentat com a Mansum Basset.

El dia 3 de març de 1288, Guillem de Bellveí­, de la Bisbal, promet fer que la seva filla Brunissendis esdevingui dona pròpia de l'abadessa Agnès de Sant Daniel per raó del mas Basset que ha comprat a Pere Escuder de Sant Sadurní­.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 200).

El dia 21 de març de 1299, Ramon, fill de Berenguer de Vallfreda, de la parròquia de Sant Sadurní­, es fa home propi de l'abadessa de Sant Daniel per raó del mas Moradell d'aquest Lloc, on ha entrat.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 278)

El 12 da maig de 1455, Joan Rovira, fill heretat per núpcies de Guillem Rovira, de Cruïlles; Bernat Bofill i Bernat Gispert, ambdós des Vilar, La Bisbal; Ramon Xatard, vidrier i resident a Fitor; Pere ses Illes, de Rissech; Antònia, esposa de Joan Amich, àlies Planell, possessora del mas Llach de Sant Sadurní; Antoni Vilar, àlies Basset, vidu de Margarida, propietària del mas Basset de Sant Sadurní, com a pare i administrador del seu fill Ponç Basset, hereu de la seva mare; Elisenda, viuda de Pere de Pudevall, de Sant Sadurní, en possessió dels béns del seu marit; Pere Metge de Rissech, Joan Moratell de Sant Sadurní, Joan Bancells de Sant Sadurní, Pere Vinyes de Rissech, i Arnau de Puigmiquel, possessor del mas Llambert de Salelles, Sant Sadurní, capbreven les possessions de terra en domini directe de l'abadessa Francesca de Palau que actua en nom del monestir de Sant Daniel de Girona, ubicades a Cruïlles, Sant Sadurní i Fitor, al procurador Guillem Capmany (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1261.1-5).

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )