Mas Rovira

Vist: 3395

Esmentat com a Mansum Rouira.

El 7 de març del 1209, Saurina, viuda de Guillem de Campllong, ven i defineix a Ferrer de Cruïlles els drets que té al mas Ruira (Ruyra) de Cruïlles per 250 sous
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 73)
(Nota: entenem que es tracta del mas Rovira)

El 21 d'octubre del 1251, Ferrer de Cruïlles, la seva mare Dolça i el seu germà Ferreró, venen a l'abadessa Berenguera de Sant Daniel el mas Rovira de Cruïlles, pel preu de 1750 sous (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ original número 154)

El 26 d'octubre del 1251, o sia cinc dies mes tard de la venda, Pere de Rovira, la seva esposa Guillema i el seu fill Esquert, firmen la venda del mas Rovira de Cruïlles, feta per Ferrer de Cruïlles a l'abadesa Berenguera de Sant Daniel, de la qual esdevenen persones pròpies, i a la qual prometen satisfer les prestacions del mas, que hom enumera. (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ original número 155)

En el mateix pergamí­ anterior però amb data 12 de Novembre del 1251, Ferrer de Cruïlles promet a l'abadessa Berenguera de Sant Daniel que en el termini d'un any farà firmar al seu germà, dit també Ferrer de Cruïlles, monjo de Sant Miquel de Cruïlles, la venda del mas Rovira de Cruïlles, feta a la referida abadessa.

El 31 de gener de 1316, Guillema, filla de Pere d'Estanyol, de la parròquia de Santa Eulàlia de Cruïlles, lliure de tot domini, es fa dona pròpia del monestir de Sant Daniel per raó de la seva entrada al mas Rovira, pel qual fa homenatge a Pere de Fisch, de Corçà, batlle de l'abadessa de Sant Daniel​. (Arxiu de Sant Daniel de Girona, perg. 496)

Apareix en una capbrevació del Monestir de Sant Daniel a l'any 1322 (Arxiu Sant Daniel, pergamí­ 522, capbrevació 21)

El 2 de setembre de 1377, Francesca, filla i hereva de Guillem Rovira, senyor útil del mas Rovira de Cruïlles, i el seu marit Pere Torrent, fill de Pere de Fitor, es fan persones pròpies del Monestir de Sant Daniel de Girona, a càrrec de l'Abadessa Ermessenda de Trilla, ella per raó del seu mas i ell per raó de casament​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1029).

El 12 da maig de 1455, Joan Rovira, fill heretat per núpcies de Guillem Rovira, de Cruïlles; Bernat Bofill i Bernat Gispert, ambdós des Vilar, La Bisbal; Ramon Xatard, vidrier i resident a Fitor; Pere ses Illes, de Rissech; Antònia, esposa de Joan Amich, àlies Planell, possessora del mas Llach de Sant Sadurní; Antoni Vilar, àlies Basset, vidu de Margarida, propietària del mas Basset de Sant Sadurní, com a pare i administrador del seu fill Ponç Basset, hereu de la seva mare; Elisenda, viuda de Pere de Pudevall, de Sant Sadurní, en possessió dels béns del seu marit; Pere Metge de Rissech, Joan Moratell de Sant Sadurní, Joan Bancells de Sant Sadurní, Pere Vinyes de Rissech, i Arnau de Puigmiquel, possessor del mas Llambert de Salelles, Sant Sadurní, capbreven les possessions de terra en domini directe de l'abadessa Francesca de Palau que actua en nom del monestir de Sant Daniel de Girona, ubicades a Cruïlles, Sant Sadurní i Fitor, al procurador Guillem Capmany (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1261.1-5).  

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep M. Marquès, editat per la Fundació Noguera.
Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluí­s To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )