Documents

Heretament de Magí Caselles, de Salt, a favor del seu fill Pere - Pergamins Aj. Girona - (8 maig 1582)

Vist: 1370
Heretament de Magí Caselles, pagès de Salt, a favor del seu fill Pere. AMG. (8/5/1582)
Heretament de Magí Caselles, pagès de Salt, a favor del seu fill Pere. AMG. (8/5/1582)

8 e maig de 1582

Heretament atorgat per Magí Caselles, pagès de Salt, a favor de Pere Caselles, fill seu i de la seva esposa Anna, per raó del seu matrimoni amb Margarida, donzella, filla de Joan Mut, pagès de l’esmentada parròquia. Li dóna el mas Caselles amb les seves terres, honors i possessions amb la condició que en continuarà essent senyor i usufructuari mentre visqui. A més, ha de ser proveït amb la seva família d’aliment i treballar de manera conjunta. Reté 200 lliures barceloneses per testar i posat cas que el seu fill morís sense descendència legítima o aquesta no arribés a l’edat de testar, els béns revertirien al donant o a qui ell volgués, a excepció de 50 lliures de les quals l’esmentat Joan podria disposar lliurement. Els altres fills de Magí haurien de ser dotats dels béns del mas. Li dóna permís per assegurar el dot de la seva esposa amb els béns esmentats.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die octavo mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.

Notari:
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 344 × 283 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)