Mas Estrader

Vist: 3223

Esmentat com a Mansum Estradarius. Estava situat a l'alçada d'on hi havia hagut el camp de fútbol del Coma Cros i ara hi ha l'Escola del Veïnat.

El 30 de gener del 1206, Estrader de Salt i la seva esposa Ermessendis empenyoren a Ricard el mas de Salt, que tenen per Sant Daniel, per 100 sous.
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 56, pàgines 177-1781.

El 10 de maig de 1318, segons consta en el pergamí número 344 de l'Arxiu Capitular de Girona, els Estrader confessen tenir el seu capmas situat en l'angle entre el rec de la Maçana, el camí ral i el rec Comtal: "... afrontant ab oriente in rego vocato samaçana, qui diuiditur predictum capud mansum et alia predicta cum honore mansi ses Fexis et a meridie in camino publico regali. Et ab occidente in honore Valentini de Saltu, et in molendinis de Tudela. Et a circio in rego vocato Comdal et etiam in dictis molendinis ..."2.

1 Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
2 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)