Mas Rovira

Vist: 4010

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 590. en el dors hi diu «Capbreu de Sauleda»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda a favor del venerable Berenguer de Farners: Pere SAnç de Vernedes, propietari del mas Vernedes; Berenguer de Roviras, propietari del mas Rovira, de dita parròquia; Bernat de Puig i el seu gendre Marc i la seva muller Ermessenda, propietari del mas Puig sobirà de dita parròquia; Pere Ferrer i la seva muller Ermessenda, propietaris del mas Ferrer de la mateixa parròquia, tots els quals per raó dels esmentats masos es confessen homes propis solius i afocats de dit senyor.

Escrivà: Berenguer Carboisí, escrivà i Ferrer de Prat, notari de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)