Mas Raurell

Vist: 3248

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Sant Iscle de Sauleda, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, el mas Raurell.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric.

A l'any 1303, trobem que Raurell de la Parròquia de Sauleda, reconeix ser home propi de la família Farners.

Document:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C58, núm 391.

15 de les calendes de setembre de 1303 (18 d'agost de 1303)

Pere Riera, Bartomeu de Pins, Bernat Boix, Pere des Vilar, Bernat (Maya?) de la Parròquia de Sant Miquel de Cladells, Pere Illa, Arnau d'Uix, Ponç d'Uix, de la parròquia de Santa Maria de Vallors, Bernat Vernedes, Rourell, Bernat Vives, Bernat de Sobirans, , Pere de Bellveí, Pere de Bagís, de la parròquia de Sauleda, Pere Maçaneda, Pascual de Castanyer, Pere de Vallors, Arnau Estrada, Ramon sa Sala, Berenguer de Llorell, Pere d'Olivera, Simon des Vinyet, Ramon Conill, Guillem Grau, Ramon Lladó, Ferrer Pellicer, tots homes propis de la casa de Farners, donaren i cediren a Berenguer de Farners i als seus perpètuament totes les accions que ells tenien i les competien contra Jaume de Coromina, batlle de Farners, per raó d'algunes extursions los havia fetas.

Escrivà: Guillem Palahí, domer, com a substitut de Ramon de Susqueda, notari públic de Farners.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. 48B, núm 176.

5 de les calendes de gener de 1317 (28 de desembre de 1316)

Reconeixement de la condició d'home propi i soliu fet per Pere de Raurell, fill de Miquel Raurell, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, a favor de Berenguer de Farners, amb promesa d'un cens d'un parell de capons per Nadal.

Escrivà: Ferrer de Prat, clergue, notari de Farners.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 603; Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 310.

7 dels idus de març de 1342 (9 de març de 1343)

Venda feta per Guillem Rourell, el seu fill Guillem i l'esposa d'aquest, Agnès, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, a favor de Berenguer de Farners, cavaller, d'un parell de gallines que Bernat de Sauleda de l'esmentada parròquia els fa anualment per Nadal per raó d'un camp anomenat Folgueres, el qual es tenia per dit Farners.

Escrivà: Bernat Tufarer, notari castell de Farners.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 420; Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 127.

1359, gener 23

Establiment del mas Rourell de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda després de caure en benevís, fet per Bertran de Farners, senyor de la casa de l'Alou de la parròquia de Santa Coloma de Farners, a favor de Guerau de Vernedes de l'esmentada parròquia de Sant Iscle. Fa d'entrada 110 sous moneda barcelonesa de tern i prestació de la tasca acostumada dels esplets i de cens per Nadal un parell de gallines i per Sant Feliu 7 mesures corrents de civada i una mesura rasa de forment a la mesura vella. (Segons el capbreu fet al difunt Berenguer de Farners com a senyor de dita casa, són francs de la prestació d'homes i dones per raó de dit mas).

Escrivà: Bernat Tufarer, notari públic del castell i terme de Santa Coloma de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)