Mas Vernedes

Vist: 3114

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Sant Iscle de Sauleda, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, el mas Vernedes.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric.

A l'any 1303, trobem que Bernat Vernedes de la Parròquia de Sauleda, reconeix ser home propi de la família Farners.

Document:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C58, núm 391.

15 de les calendes de setembre de 1303 (18 d'agost de 1303)

Pere Riera, Bartomeu de Pins, Bernat Boix, Pere des Vilar, Bernat (Maya?) de la Parròquia de Sant Miquel de Cladells, Pere Illa, Arnau d'Uix, Ponç d'Uix, de la parròquia de Santa Maria de Vallors, Bernat Vernedes, Rourell, Bernat Vives, Bernat de Sobirans, , Pere de Bellveí, Pere de Bagís, de la parròquia de Sauleda, Pere Maçaneda, Pascual de Castanyer, Pere de Vallors, Arnau Estrada, Ramon sa Sala, Berenguer de Llorell, Pere d'Olivera, Simon des Vinyet, Ramon Conill, Guillem Grau, Ramon Lladó, Ferrer Pellicer, tots homes propis de la casa de Farners, donaren i cediren a Berenguer de Farners i als seus perpètuament totes les accions que ells tenien i les competien contra Jaume de Coromina, batlle de Farners, per raó d'algunes extursions los havia fetas.

Escrivà: Guillem Palahí, domer, com a substitut de Ramon de Susqueda, notari públic de Farners.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 379.

14 de les calendes de març de 1321 (16 febrer 1322)

(Bernat) Vernedes e Sauleda es fa home propi de Berenguer de Farners i dels seus, sens prestació de cens.

Escrivà: Ferrer de Prat, clergue i notari de Farners.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 590. en el dors hi diu «Capbreu de Sauleda»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda a favor del venerable Berenguer de Farners: Pere SAnç de Vernedes, propietari del mas Vernedes; Berenguer de Roviras, propietari del mas Rovira, de dita parròquia; Bernat de Puig i el seu gendre Marc i la seva muller Ermessenda, propietari del mas Puig sobirà de dita parròquia; Pere Ferrer i la seva muller Ermessenda, propietaris del mas Ferrer de la mateixa parròquia, tots els quals per raó dels esmentats masos es confessen homes propis solius i afocats de dit senyor.

Escrivà: Berenguer Carboisí, escrivà i Ferrer de Prat, notari de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)