Mas Monràs (abans mas Vilardell)

Vist: 3528

El mas Monràs de l'Esparra sortia anomenat antigament en el fogatge de 1497 com a mas Vilardell1.

El 2 de febrer de 1666 Jacint Monràs, pagès de l'Esparra, reconeix tenir pel monestir de Breda un tros de terra boscosa, situat en el lloc anomenat "els Surols" d'extensió 8 jornals, que fou del mas Espriu i abans del mas Cendra. Li pertanyia per venda que li féu Maria Gelats i Oliver, mestressa del mas Espriu, el 7 de setembre de 1664, en acte atorgat davant el notari Nicolau Roig1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)