Mas Metge

Vist: 3255

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou. El mes de setembre de 1721, en la relació feta per Josep Agustí i Salvador Monràs, consta que el mas d'en Garis i Metja pagava 12 ous i tres vuÿtens de civada al Marquès de Rupit1.

El 16 de març de 1574, Elisabet, muller de Narcís Oller, àlies Metge, pagesa de l'Esparra, reconeix tenir per Frederic de Farners el mas Metge i les terres a ell unides, en total uns 80 jornals. Una de les peces capbrevades estava situada a Riudarenes, en el lloc anomenat "els torrent dels camins", d'uns 25 jornals. Aquesta finca fou comprada el 7 d'agost de 1567 a Jaume Vilardell, amo del mas Vilardell2.

El 19 de març de 1666 Joan Metge, pagès, amo del mas Metge, reconeix tenir pel monestir de Breda un tros de terra situada en el lloc anomenat "el camp Pla" i anomenat "les feixes de casa d'en Pla", d'extensió
4 jornals2.

El 12 de febrer de 1679 Joan Metge, amo del mas Metge, va vendre una pensió anual de 2 lliures, 17 sous i 10 diners a Joan Ramon, pagès de l'Esparra, i 2 lliures, 2 sous i 10 diners de violari durant la vida natural de Josep Torrelles, pagès de l'Esparra. El preu del censal i violari és de 30 lliures. Com a garantia posa un tros de terra de conreu del mas Metge, en el lloc anomenat "els Surols" d'extensió 3 quarteres (3,48 vessanes)2.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)