Mas Cendra

Vist: 3704

El 24 de gener de 1666 Marianna Colomer, senyora útíl del mas Colomer, reconeix tenir pel monestir de Sant Salvador de Breda el mas Cendra, derruït, i les seves terres, en total uns 27 jornals1.

La casa i quintà del derruït mas Cendra afrontava a l'est amb el mas Espriu; al sud part amb el mas Espriu que fou del mas Cendra, anomenat "la Mota", i part amb la riera Ricastell; a l'oest amb la peça anomenada "l'Illa" que fou del mas Cendra i que posseeix Marianna Colomer; i al nord amb la peça del mas Colomer anomenada "Lleallot"1.

Els Colomer prestaven pel mas Cendra un cens per Nadal consistent en 1 sou1.

El mas Cendra fou capbrevat per Guillem Cendra, senyor útil del mas Cendra, a l'abat de Breda, en document atorgat davant el notari d'Hostalric, Gilabert de Redalia, el 3 de març de 13441.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)