Mas Agustí

Vist: 3418

Des de l'any 1449,  en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou. El mes de setembre de 1721, en la relació feta per Josep Agustí i Salvador Monràs, consta que pagava 3 gallines i 4 ous al Marquès de Rupit i a finals del segle XVIII consta com a possessió de la família Bascós de Santa Coloma de Farners, en quina època els Agustí marxen a la vila de Santa Coloma1.

El 7 de novembre de 1568, Margarida Agustí, vídua de Pere Marquès, àlies Agustí, reconeix tenir en part per Frederic de Farners, el mas Agustí. En concret la vinya de les Arenes d'uns 20 jornals, el mas Nasples i una peça muntanyosa força extensa2.

En el llistat de tots els homes majors de catorze anys de Riudarenes i l'Esparra l'any 1717, consta Joseph Agustí com a pagès de l'Esparra3.

Durant els anys 1769 a 1777, Sebastià Agustí, amo del mas Agustí, va vendre a diversa gent peces de terra del mas Agustí, en total unes 80 vessanes. En totes aquestes vendes Sebastià es reservà per a ell el domini directe, així els compradors havien de pagar un cens anual al mas Agustí que anava d'1 a 3 sous. Els successors de la casa Farners, en concret Maria Francesca de Farners i de Vilaplana, van protestar i el 28 de febrer de 1779 davant el notari de Santa Coloma se signà un conveni pel qual es declarava nul salvar el domini a favor de Sebastià Agustí. I aquest Sebastià Agustí va admetre que el correcte era salvar i reservar el domini a favor de la casa Farners i que els compradors havien de prestar els censos a ella2.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch
3 Arxiu Històric de Girona, Notaria de Santa Coloma de Farners, Volum 74, s/f. primers de juny i mijans d'abril.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)