Mas Colomer

Vist: 3517

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou1.

El 16 de març de 1574, Antic Colomer, pagès, reconeix tenir el mas Colomer i les terres a ell unides; en total uns 248 jornals. Entre les finques capbrevades figuren els masos Sirvent i Sili, derruïts.

Els Colomer prestaven diversos censos: pel mas Colomer presta per Nadal uns cens consistent en 1 capó i 1 gallina. I per la festivitat de Sant Pere i Sant Fèlix 2 mesures de blat i 2 de civada; pel mas Sirvent presta per Nadal 3 sous i 4 diners, i 1 gallina i, per Sant Pere i Sant Fèlix 2 mesures de blat i 2 de civada; pel mas Sili presta per Nadal 2 sous i 2 gallines; pels masos Colomer, Sirvent i Sili, presta el 21 d'abril 30 sous2.

El 2 de maig de 1695 es van signar els capítols matrimonials entre Joan Colomer i Parset, hereu del mas Colomer, fill de Marianna Colomer, mestressa del mas Colomer, i de Jaume Parset, difunt, d'una banda, i de l'altra Anna Maria Metge, vídua, mestressa del mas Metge, que aporta en dot al seu futur marit el mas Metge. D'aquesta manera la família Colomer aconseguí el mas Metge, que limitava amb el seu mas; i inicià una fase de prosperitat que els portà a ser una de les famílies més importants, com ho demostren els seus dots. Així, en el segle XVIII van arribar a ser amos dels masos Colomer, Metge i Espríu2.

En el llistat de tots els homes majors de catorze anys de Riudarenes i l'Esparra l'any 1717, consta Joan Colomer com a pagès de l'Esparra3.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

3 Arxiu Històric de Girona, Notaria de Santa Coloma de Farners, Volum 74, s/f. primers de juny i mijans d'abril.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)