Mas Fornaca

Vist: 4714

El mas Fornaca el trobem esmentat en el llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. (Quadern Riudarenes f.15), el 8 de les calendes de juny de 1339 (25 de maig de 1339) en la capbrevació d'una feixa de terra situada en la parròquia de Riudarenes, en el Pla de la Riba, feta per Pere Fornaca a favor de Berenguer de Farners, per la qual es paga tasca. (Escrivà: Berenguer Carboxí, substitut de Ferrer de Prat, clergue de Santa Coloma de Farners i notari de Farners)1.

Cap el 1776, ja que en aquest any va néixer Maria Riquer i Fornaca, es van casar Aleix Riquer, hereu del mas Pons, í Rita Fornaca, pubilla del mas Fornaca, filla de Jaume Fornaca i Morgadella, amo del mas Fornaca, i de Teresa Boix. D'aquesta manera la família Riquer, provinent de Riudarenes, que el 1727 comprà el mas Pons, obtenia el mas Fornaca.

El 5 de juny de 1800 se signaren els capítols matrimonials entre Joaquim Mundet Fullà i Oliver, pagès hereu del patrimoni Mundet i Fullà de Caulès de Vidreres, fill de Jaume Mundet, Fullà, i de Francesca Oliver d'una part, i de l'altra Coloma Riquer i Fornaca, pubilla dels masos Pons i Fornaca, filla d'Aleix Riquer i de Rita Fornaca. Es pacta
que si Aleix Riquer té algun fill mascle, aquest serà el seu hereu, i en aquest cas es donarà de dot a Coloma Riquer, 240 lliures, cosa que no passà. D'aquesta manera la família Mundet de Caulès es convertí en el segle XIX, després de la família Vall-llobera, en els principals propietaris de l'Esparra, ja que, a més dels masos Pons i Fornaca, el 1808 van comprar el mas Metge2.

1 Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )