Mas Puig

Vist: 3322

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou.El mes de setembre de 1721, en la relació feta per Josep Agustí i Salvador Monràs, consta que pagava 4 lliures 8 sous 2 gallines 12 vuÿtenes d'ordi i 2 sous al Marquès de Rupit1.

El 8 d'agost de 1574 Damià Forroll àlies Puig, i la seva muller, Antònia Puig, mestressa del mas Puig, van vendre a Jaume Puig, habitant a Sta. Coloma, un censal de preu 55 lliures i pensió 55 sous. Aquest censal fou lluït al cap de 89 anys, el 20 d^agost de 1668, per Jacint Puig, pagès de l'Esparra, a Miquel Pujol, pagès de Sant Marti Vell, com a procurador de la seva muller, Anna Bosch.2

El 15 de març de 1574, Antònia Puig, vídua de Damià Forroi, àlies Puig, pagesa de l'Esparra, reconeix tenir per Frederic de Farners els masos Puig i Guitart, i les seves terres, en total uns 167 jornals2.

El 15 de març de 1575, Antònia Puig, propietària del mas Puig, reconeix tenir pels Vilademany les finques següents: peça de terra situada en el lloc anomenat Montmal; peça de terra situada en el lloc anomenat "l'Estrada", d'extensió 40 jornals, afronta al nord amb la riera de Riudarenes, a l'est amb l'Arrupit, al sud amb el mas Colomer i a l'oest amb la riera Ricastell; petit tros de terra, part de conreu i part boscosa que pertany al mas Puig2.

El 18 de setembre de 1611, Bernat Puig, àlies Torrelles, i la seva muller, Caterina Torrelles, propietària del mas Puig, estableixen a Miquel Roura, pagès natural d'Espinelves i ara sabater de l'Esparra, un tros de terra, la major part erma, en el lloc anomenat "la Bastida" que pertanyia al mas Sili, L'entrada d'aquest establiment és de 5 lliures i el cens anual de 3 gallines bones2.

En el llistat de tots els homes majors de catorze anys de Riudarenes i l'Esparra l'any 1717, consta Joseph Puig i Jacint Puig (major de 60 anys) com a pagès de l'Esparra3.

El 6 de juliol de 1807 se signaren els capítols matrimonials entre Josep Puig i Serra, hereu del mas Puig, fill de Jeroni Puig I Vilar, amo del mas Puig, i de Francesca Serra, d'una banda, i de l'altra Maria Boadcs i Feliu, donzella mestressa del mas Boades, filla de Joan Boades, difunt, amo el dia del seu òbit del mas Boades, i de Francesca Feliu. Maria Boades aportà en dot el mas Boades, però amb les condicions següents:
-Jeroni i Josep Puig hauran de fer inventari dels béns que Maria Boades aporta en dot.
-Jeroni í Josep Puig hauran d'alimentar, cuidar i vestir a Francesca Feliu, mentre es conservi vídua; i a la seva germana, Rosa Boades, mentre no es casi.
-Jeroni i Josep Puig hauran de pagar el dot a Rosa Boades quan es casi.
D'aquesta manera, Maria Boades, a més de procurar pel seu futur,
també ho fa per la seva família2.

El mas Boades va romandre a les mateixes mans dels amos del mas Puig fins al segle XX2.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch
3 Arxiu Històric de Girona, Notaria de Santa Coloma de Farners, Volum 74, s/f. primers de juny i mijans d'abril.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)