Mas Pons

Vist: 3571

Josep Pons, propietari del mas Pons, té problemes econòmics i des dels primers anys del segle XVIII se segueix un judici contra ell a la cúria de Sta. Coloma de Farners, Així, per pròpia voluntat l'11 de febrer de 1704 ven a carta de gràcia a Salvador Agustí, pagès de l'Esparra, un tros de bosc del seu mas Pons de 47 vessanes per 80 lliures1.

Com a conseqüència del judici, el 22 de maig de 1708, Miquel Torrelles, com a batlle de l'Esparra, ven en subhasta pública 2 peces del mas Pons, "els Pinars" i "la Carbonera" a Joan Colomer, amo del mas Colomer, per 210 lliures1.

El 3 de juny de 1709 ven a carta de gràcia a Pere Masferrer, pagès de l'Esparra, una terra de conreu del "camp Sureda" de 3 vessanes per 100 lliures. El 19 de novembre de 1715 es ven per venda executòria de la cúria de Sta. Coloma el que quedava del mas Pons a Joan Valls, negociant de Sta. Coloma. El preu d'aquesta venda degué ser important i per fer-hi front Joan Valls va vendre diverses peces de terra el 7 de setembre de 1716 a Pere Masferrer per 450 lliures, de les quals 200 foren pel marquès de Rupit, senyor directe en part del mas Pons1.

Com a conseqüència del judici, Joan Valls havia de pagar als germans Jacint i Miquel Pons, residents a Maçanet de la Selva, 400 lliures. Per aquest import, Joan Valls els donà 15 vessanes del quintà del mas Pons, 2 cambres, la meitat de Pera i del corral1.

El 8 de febrer de 1717 Joan Valls ven a Isidre Roquet, bracer de l'Esparra, un tros de bosc per 110 lliures, amb la condició de no poder-hi construir cap casa1.

El 8 de setembre de 1717 Joan Valls, per incapacitat, arrenda els camps del mas Pons a Llorenç Corominas de Sant Feliu de Pallerols1.

El 22 de gener de 1727 Joan Valls ven a Ponç Riquer, pagès de l'Esparra i abans moliner de Riudarenes, el mas Pons i els masos i censos a ell units, per 1.622 lliures i 10 sous, la destinació de les quals són:
-1.192 lliures i 10 sous per encarregament de censals.
-357 lliures i 10 sous per Josep Finestras, per la venda que féu a Joan Valls de la casa Lladó de la Creu de Santa Coloma.
-72 lliures i 10 sous Joan Valls els rep en metàl·lic1.

El 5 de juny de 1800 se signaren els capítols matrimonials entre Joaquim Mundet Fullà i Oliver, pagès hereu del patrimoni Mundet i Fullà de Caulès de Vidreres, fill de Jaume Mundet, Fullà, i de Francesca Oliver d'una part, i de l'altra Coloma Riquer i Fornaca, pubilla dels masos Pons i Fornaca, filla d'Aleix Riquer i de Rita Fornaca. Es pacta
que si Aleix Riquer té algun fill mascle, aquest serà el seu hereu, i en aquest cas es donarà de dot a Coloma Riquer, 240 lliures, cosa que no passà. D'aquesta manera la família Mundet de Caulès es convertí en el segle XIX, després de la família Vall-llobera, en els principals propietaris de l'Esparra, ja que, a més dels masos Pons i Fornaca, el 1808 van comprar el mas Metge1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)