Mas Gifre

Vist: 4324

El mas Gifre de Riudarenes el trobem esmentat en el Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners (Quadern Riudarenes f.15v), el 8 de les calendes de juny de 1339 (25 de maig de 1339), en la capbrevació de tres feixes de terra situades en la parròquia de Riudarenes, en el lloc anomenat Planell, fetes per Berenguer Gifre senyor útil del mas Gifre, a favor de Berenguer de Farners. (Escrivà: Berenguer Carboxí) i en el mateix llibre d'arxivació (Quadern Riudarenes f.6), el 12 de desembre de 1353, en la capbrevació del mas Gifre feta per Pere Gifre de la parròquia de Riudarenes a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, del qual es reconeix home propi. (Escrivà: Guillem Llobet)1.

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta el mas Xifra com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou2.

1 Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos, de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans
2 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )