Mas Ferragut

Vist: 4084

El mas Ferragut el trobem esmentat a la següent documentació:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.11v

1354, novembre, 21

Capbrevació del mas Ferragut de la parròquia de Riudarenes feta per Guillem de Ferragut i la seva esposa Guillema, senyora del mas, a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, els quals es confessen homes propis, amansats i afocats per raó de dit mas.

Escrivà: Guillem Llobet, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.11v

1354, novembre, 22

Capbrevació feta per Bernat d'Om de la parròquia de l'Esparra a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, en la qual juntament amb l'hereu del mas Ferragut li reconeix un camp de cabuda de 10 jornals.

Escrivà: Guillem Llobet, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm. 456

1356, febrer, 21

Lloació feta per Ramon de Cassà, fill de Guillem de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, a Bernat Om de l'Esparra, tota la part i dret que a dit Bernat pertanyia en un camp de terra (dividit per 12 feixes) en quant a la meitat de dit camp (l'altra meitat als hereus del mas Ferragut Sitges de la mateixa parròquia). El camp està situat en el rieral de Riudarenes, en el lloc anomenat pla de Riudarenes. Per la qual firma Ramon de Cassà rep 50 sous moneda barcelonesa de tern de dit Bernat Om.

Escrivà: Arnau de Fàbrega, notari d'Hostalric.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 496. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners, núm. 116.

1385, novembre, 7. Força de la Roqueta de Sant Martí de l'Esparra

Creació de censal de 200 lliures i 200 sous de pensió anual feta per Ramon de Cassà, donzell senyor de la força de la Roqueta de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, a Pere Codina, prevere beneficiat de l'església de Sant Pere d'Osor, amb l'obligació de la casa o força de la Roqueta i de tots els seus drets sobre els masos que s'especifiquen i pels quals els seus possessors són homes de remença. Aquests masos són: Espriu, Esteve, Puix de Ricastell, Metge, Colomer, Masot, Sureda, Morgadella Agustí, Nesplers, Pelegrí i la borda anomenada Casals, tots ells de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, i els masos Calvet, Sala, Ferragut, Sitges i mas, i Torroyes, de la parròquia de Sant Martí de Riudarenes.

Escrivà: Guillem Llobet, notari reial regint les escriptures de Gispert de Campllong, notari públic de Girona. Trasllat del s.XV fet per Berenguer Jonquer, notari reial.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )