Mas Mir

Vist: 4343

El mas Mir el trobem esmentat en el llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners.(Quadern Riudarenes f.4v), el 12 de desembre de 1353, en la capbrevació feta per Arnau Mir i el seu fill Carbonell a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, del qual es reconeixen homes propis, rústics, amansats i afocats per raó del mas Mir (és a dir les cases juntament amb el molí que hi ha en el quintà de dit mas). Fan de cens anual per Sant Pere i Sant Feliu 16 diners moneda barcelonesa de tern, dues punyeres de civada mesura d'Anyells, una punyera de forment per batlliu; per Nadal dos sous, dos parells de gallines, quatre fogasses cavallerils; en el temps de la verema quatre cortons de vi del primer raig a mesura de Santa Coloma de Farners. També per raó del molí 15 esquitllades de blat a mesura de Caldes. (Escrivà: Guillem Llobet, notari d'Hostalric)1.

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta el mas Mir (Pastells) com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou2.

1 Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos, de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans
2 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )