Mas Riera

Vist: 4546

El mas Riera el trobem esmentat en la següent documentació:

Arxiu Diocesà de Girona, llibre D-152, f 40-41.

Ramon de Montcorb, de Riudarenes, reconeix a Arnau Poc, rector de Santa Maria d'Argimon, d'haver composat la demanda que els feia de cens de 12 diners(sic) pel mas de Riera que llegà a la capella Pere de Montcorb, oncle de l'atorgant, per un cens de 8 sous en vista a fer cremar una llàntia perpètua, 1 abril 1276.

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, Josep M. Marquès i Pere Trijueque

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )