Mas Ros

Vist: 3702

El mas Ros el trobem esmentat en la següent documentació:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.16r

7 de les calendes de setembre de 1339 (26 d'agost de 1339)

Capbrevació de dues feixes de terra en la parròquia de Riudarenes, una situada en el lloc conegut per feixa de Farners i l'altra en el pla d'en Ribas, feta per Pere Ros pagès de dita parròquia, a favor de Berenguer de Farners. Fa de cens anual 1 ou per Pasqua i fa tasca dels esplets.

Escrivà: Berenguer Carboxí.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 592. en el dors hi diu «Capbreu de Santa Coloma y part de Riudarenes»

Any 1339

Capbrevació a favor del venerable Berenguer de Farners, cavaller, feta per diversos particulars, la majoria de Santa Coloma de Farners, els qual reconeixen tenir per ell diferents peces de terra situades a les parròquies de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes. La relació de noms és la següent: Ramon Dalmau, Pere de Mas Reig, Jaume Moliner, Bonanat de Camps; Pere de Callicó, hereu i propietari del mas Callicó; Pere de Frader, hereu i propietari del mas de Freder; Pere de Pujol, hereu i propietari del mas Pujol; Alamanda, vídua de Pere Geronès, hereva i propietària del mas Geronès, Guillem Miquel i la seva esposa Bonanada, Guerau Oller, tots ells de la parròquia de Santa Coloma de Farners; Pere Geronès, S. Massó; Ermessenda, vídua de Pasqual Ferrer; Pere Bosch, sastre; Guillem de Puig, Arnau Cassador, i Marc de Blavia, tots ells de la cellera de Santa Coloma de Farners; Bartomeu d Castanyer, clergue i domer de l'església de Santa Coloma; Guillema, filla de Ramon d'Olleda, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda; Pere de Viverol de la parròquia de Santa Creu d'Horta, diòcesi de Vic, hereu i propietari del mas Viverol de dita parròquia; Pere de Fornaca, Pere de Riba, Berenguer (Rifré?), Berenguer Porcell, hereu i propietari del mas Porcell i Pere Ros hereu i propietari del mas Ros, tots ells de la parròquia de Riudarenes.

Escrivà: Berenguer Carboxí, escrivà i Ferrer de Prat, notari de Santa Coloma de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )