Mas Sala

Vist: 4257

El mas Sala el trobem esmentat el 12 de desembre de 1353 en el Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners (Quadern Riudarenes f.2v), en la capbrevació feta per Bonanat Sala a Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, de qui es confessa home propi i que té en directa senyoria seva la masada anomenada mas Sala (cases, clos i quintà). Fa de cens anual per Nadal 5 sous moneda barcelonesa de tern. (Escrivà: Guillem Llobet notari d'Hostalric)1.

També el trobem en l'Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. (Catàleg general dels documents: C. 496. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners, núm. 116) el 7 de novembre de 1385 en la creació de censal de 200 lliures i 200 sous de pensió anual feta per Ramon de Cassà, donzell senyor de la força de la Roqueta de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, a Pere Codina, prevere beneficiat de l'església de Sant Pere d'Osor, amb l'obligació de la casa o força de la Roqueta i de tots els seus drets sobre els masos que s'especifiquen i pels quals els seus possessors són homes de remença. Aquests masos són: Espriu, Esteve, Puix de Ricastell, Metge, Colomer, Masot, Sureda, Morgadella Agustí, Nesplers, Pelegrí i la borda anomenada Casals, tots ells de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, i els masos Calvet, Sala, Ferragut, Sitges i mas, i Torroyes, de la parròquia de Sant Martí de Riudarenes. (Escrivà: Guillem Llobet, notari reial regint les escriptures de Gispert de Campllong, notari públic de Girona. Trasllat del s.XV fet per Berenguer Jonquer, notari reial)1.

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta el mas Sala com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou2.

1 Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos, de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans
2 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )