Mas Sitges

Vist: 3598

El mas Sitges, avui desaparegut, el trobem esmentat a la següent documentació:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.6v

1354, novembre, 21

Capbrevació del mas Sitges junt amb el clos i el quintà, feta per Arnau Sitges i el seu fill Pere a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta, del qual es reconeixen homes propis.

Escrivà: Guillem Llobet.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm.343

1357, novembre, 28

Reducció de censos feta per Ramon de Cassà senyor de la força de la Roqueta de totes aquelles servituds personals que Pere de Sitges de la parròquia de Riudarenes, senyor útil del mas Sitges de l'esmentada parròquia, li estigués obligat per raó d'aquest mas. La reducció es fa a 5 sous anuals pagadors la meitat per Nadal i l'altra meitat per Sant Pere i Sant Feliu. Salvant el domini directe en els terços, lluïsmes i foriscapis, prestació de tasca i altres drets, menys la servitud de les persones, que queda finida amb el present acte.

Escrivà: Antoni Pagès, notari públic d'Hostalric.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 496. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners, núm. 116.

1385, novembre, 7. Força de la Roqueta de Sant Martí de l'Esparra

Creació de censal de 200 lliures i 200 sous de pensió anual feta per Ramon de Cassà, donzell senyor de la força de la Roqueta de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, a Pere Codina, prevere beneficiat de l'església de Sant Pere d'Osor, amb l'obligació de la casa o força de la Roqueta i de tots els seus drets sobre els masos que s'especifiquen i pels quals els seus possessors són homes de remença. Aquests masos són: Espriu, Esteve, Puix de Ricastell, Metge, Colomer, Masot, Sureda, Morgadella Agustí, Nesplers, Pelegrí i la borda anomenada Casals, tots ells de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, i els masos Calvet, Sala, Ferragut, Sitges i mas, i Torroyes, de la parròquia de Sant Martí de Riudarenes.

Escrivà: Guillem Llobet, notari reial regint les escriptures de Gispert de Campllong, notari públic de Girona. Trasllat del s.XV fet per Berenguer Jonquer, notari reial.

Informació extreta de:

Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )