Mas Torroyes

Vist: 3928

El mas Torroyes surt esmentat a la següent documentació:

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 496. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners, núm. 116.

1385, novembre, 7. Força de la Roqueta de Sant Martí de l'Esparra

Creació de censal de 200 lliures i 200 sous de pensió anual feta per Ramon de Cassà, donzell senyor de la força de la Roqueta de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, a Pere Codina, prevere beneficiat de l'església de Sant Pere d'Osor, amb l'obligació de la casa o força de la Roqueta i de tots els seus drets sobre els masos que s'especifiquen i pels quals els seus possessors són homes de remença. Aquests masos són: Espriu, Esteve, Puix de Ricastell, Metge, Colomer, Masot, Sureda, Morgadella Agustí, Nesplers, Pelegrí i la borda anomenada Casals, tots ells de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, i els masos Calvet, Sala, Ferragut, Sitges i mas, i Torroyes, de la parròquia de Sant Martí de Riudarenes.

Escrivà: Guillem Llobet, notari reial regint les escriptures de Gispert de Campllong, notari públic de Girona. Trasllat del s.XV fet per Berenguer Jonquer, notari reial.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )